Úvod >> Petície

 

 

Petícia 1/2021

 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície

 

Vybavovateľ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (ďalej len RÚVZ), Kolónia 557, 905 01 Senica

 

Názov petície:

Sťažnosť s petíciou občanov mestskej časti Čáčov – Senica na Pohostinstvo Centrum, Čáčovská cesta 114, Čáčov – Senica

                                                                           

Text:

hlučná hudba, hluk spôsobovaný návštevníkmi, znečisťovanie okolia návštevníkmi prevádzky

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 66

 

Dátum doručenia: 04.08.2021

 

Dátum vybavenia: 31.08.2021

 

Spôsob vybavenia: §5 ods. 5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení       

 

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 04.08.2021 bola Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici postúpená Mestom Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica časť petície, ktorá sa týka posudzovania hlučnosti z prevádzky. 

V predmetnej veci sa uskutočnilo rokovanie s majiteľkou dotknutej prevádzky a  Rozhodnutím č. RÚVZ/2021/5680/PPL-Suk zo dňa 31.08.2021 boli uložené  pokyny na vykonanie merania hluku z prevádzky oprávnenou organizáciou a zdržať sa činností, ktoré by viedli k obťažujúcemu a rušivému hluku.

 

Dátum zverejnenia: 16.09.2021