Úvod >> Spracúvanie osobných údajov

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 90501 Senica (ďalej len „RÚVZ Senica“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“).

V súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. 

V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme).

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Informovanie dotknutých osôb

v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:

1. Okruh dotknutých osôb

je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.; dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania podľa nižšie uvedených bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

 

2. Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

2.1 Účely, ktorých právnym základom je zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 9/2010 Z.z.                       o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

-  riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie,

-  riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

-  vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,

-  preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb,

-  výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly potravín,

-  prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov a udeľovanie pokút,

-  prešetrovanie sťažností a petícií,

-  monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa,

-  prešetrovanie podozrení chorôb z povolania,

-  monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a zdravotného uvedomenia ľudí,

-  monitorovanie vplyvu výživy na zdravie ľudí,

-  vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a poradňa zdravia

-  ukladanie opatrení.

2.2 Účely, ktorých právnym základom je predzmluvný / zmluvný vzťah dotknutej osoby voči RÚVZ:

- poskytovanie / prijímanie služieb,

- verejné obstarávanie.

 

2.3 Účtovníctvo a personalistika

Právny základ (osobitné zákony):

-  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

-  zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

-  zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

-  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

-  zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

-  zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

-  zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

-  zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

-  zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Účel:

vedenie účtovnej a personálnej agendy RÚVZ Senica.

 

2.4 Právne spory

Právny základ (osobitné zákony):

-  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

-  zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

-  zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

-  zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov

-  zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Účel:

riešenie právnych sporov medzi prevádzkovateľom, zamestnancami a tretími stranami právnymi prostriedkami.

 

3. Tretie strany / prijímatelia pre poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám, prípadne iným oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie (napríklad súdy, polícia, orgány činné v preverovaní priestupkov a orgány činné v trestnom konaní).

 

4. Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania podľa bodu 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4); po skončení účelu budú zlikvidované: osobné údaje v dátových súboroch budú po skončení účelu spracúvania vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje budú zlikvidované skartovaním po skončení účelu spracúvania s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov; tie bude RÚVZ Senica po skončení účelu spracúvania uchovávať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a po uplynutí úložnej doby      v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov likvidovať.

 

5. Vyhlásenie RÚVZ

Osobné údaje dotknutých osôb nebude RÚVZ Senica využívať na iné účely ako sú uvedené v bode 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), spracúvať ich v rozsahu nad rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou subjektov uvedených v bode 3. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Slovenskej republiky a Európskej únie. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované, s výnimkou splnenia zákonnej povinnosti zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa zákona č. 355/2007 Z.z., zverejnenia zmlúv v centrálnom registri zmlúv https://vvv.crz.gov.sk, zverejnenia osobných údajov v Centrálnom registri pohľadávok štátu https://www.pohladavkystatu.sk/sk/vyhladavanie, povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv na http://www.ruvzba.sk.  

 

6. Zodpovedná osoba

RÚVZ Senica poveril v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:

 

Ing. Ivan Kolka

Okružná 11/13, 95607 Veľké Ripňany - časť Behynce

adresa elektronickej pošty : zodpovednaosoba@kolka.sk

 

7. Práva dotknutých osôb

Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1 až 6 majú dotknuté osoby právo:

-           požadovať od RÚVZ Senica prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,

-           na opravu nesprávnych údajov,

-           namietať voči spracúvaniu osobných údajov,

-           podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z..