Regionálny hygienik

    Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

    Oddelenie epidemiológie

    Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

    Oddelenie hygieny výživy

    Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

    Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Regionálny hygienik.

 

 

Regionálny hygienik

 

Personálne obsadenie:

   Ing. Ľubomír Šarabok, poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca regionálneho hygienika a generálneho tajomníka

 

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva Hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je vedúcim služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

 

Regionálny hygienik je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Regionálny hygienik riadi RÚVZ a zodpovedá za jeho činnosť, najmä:

   riadi činnosť RÚVZ,

   je štatutárnym zástupcom RÚVZ Senica,

   zodpovedá za výkon štátneho zdravotného dozoru vykonávaného zamestnancami RÚVZ  s pôsobnosťou pre územie okresov Senica a Skalica,

   zodpovedá za rozpracovanie a plnenie uznesení vlády a jej orgánov,

   zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov v činnosti RÚVZ,

   podieľa sa na vytváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov RÚVZ a zodpovedá za ich služobnú a pracovnú disciplínu,

   zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami RÚVZ,

   zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností,

   zodpovedá za plnenie úloh v krízových situáciách,

   zodpovedá za vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu a bezpečnosť pri práci,

   podpisuje rozhodnutia vydávané RÚVZ.

 

Vedúci služobného úradu plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami, najmä:

   zodpovedá za vypracovanie podkladu k návrhu systemizácie za RÚVZ  a za jeho predloženie,

   zodpovedá za zabezpečenie, sledovanie a dodržiavanie schválenej systemizácie,

   oznamuje Úradu pre štátnu službu obsadenie a uvoľnenie štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade,

   vymenúva štátnych zamestnancov na štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe, v dočasnej štátnej službe a v prípravnej štátnej službe,

   vymenúva zamestnanca v stálej štátnej službe na zastupovanie predstaveného počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne,

   vykonáva zmeny štátnozamestnaneckého pomeru,

   rozhoduje vo veciach skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,

   vydáva potvrdenia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,

   rozhoduje o sťažnostiach štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby,

   zabezpečuje vyhodnocovanie majetkových priznaní štátnych zamestnancov,

   zriaďuje disciplinárnu komisiu a podáva návrhy na disciplinárne konanie za služobné previnenia,

   vydáva a ruší služobné predpisy, smernice, pokyny a iné vnútorné predpisy,

   zabezpečuje prerokovanie návrhov podľa § 118 zákona o štátnej službe,

   vedúci služobného úradu – regionálny hygienik je vecným gestorom na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

 

 

Úsek regionálneho hygienika.

Personálne obsadenie:

   Silvia Grachová – sekretariát, podateľňa

 

Náplň činnosti:

   vedie ucelenú agendu regionálneho hygienika, 

   zodpovedá za vedenie pokladne a pokladničnej knihy,

   zodpovedá za vedenie agendy spojenej s autodopravou,

   poskytuje informácie v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

   vedie osobitnú evidenciu všetkých  žiadostí podaných RÚVZ Senica o poskytnutí  informácií  v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.  a sprostredkováva vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona o informáciách,

   zabezpečuje úlohy v oblasti BOZP a PO v súlade so všeobecne záväznými predpismi,

   zabezpečuje úlohy v oblasti civilnej ochrany,

   komplexne zabezpečuje činnosť podateľne,

   zabezpečuje správu registratúry,

   manipuluje so správnymi poplatkami,

   plní úlohy energetika.

 

Legislatíva