Úvod >> Legislatíva.

 

>>    Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

>>    Oddelenie epidemiológie

>>    Oddelenie hygieny detí a mládeže

>>    Oddelenie hygieny výživy

>>    Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

>>    Oddelenie preventívneho a pracovného lekárstva

 

Spoločná legislatíva

   Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

   Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

   Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

   Nariadenie vlády SR č.151/2007 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

   Zákon č. 125/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

   Zákon č. 578/2005 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov

   Nariadenie vlády č. 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných činností v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 5/2003 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č.431/2002 o účtovníctva v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 659/2007 o zavedení meny v euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 152/1998 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

   Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

<<

 

Oddelenie epidemiológie

Vyhlášky

   Vyhláška MZSR 585/2008 Z.z  o opatreniach o prevencii a kontrole prenosných ochorení

   Vyhláška MZ SR 273/2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 585/2008 o opatreniach o prevencii a kontrole prenosných ochorení

   Vyhláška MZ SR 553/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

   Vyhláška MZ SR 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

 

Odborné usmernenia:

   na zabezpečenie surveillance pneumokokových invazívnych ochorení v SR uverejnené vo Vestníku MZ SR čiastka 19 – 31 zo dňa 1.9.2011

   vykonávanie selektívnej surveillance invazívnych hemofilových infekcií v SR čiastka 2382/95 – 17 zo dňa 22.8.1995

   vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení č. 9534/2001 uverejnené vo Vestníku MZ SR čiastka 40 – 44 zo dňa 20.12.2001

   zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia číslo 1977/97 zo dňa 16.9.1996

   na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd č. HH/11733/04/SE zo dňa 28.12.2004 uverejnené vo Vestníku MZ SR č. 55-60

   ustanovuje sieť pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení v SR č.3535/04/SE zo dňa 12.5.2004 uverejnené vo Vestníku MZ SR čiastka 33-36 zo dňa 16.7.2004

   sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie č. 1493/2003/SE uverejnenom vo Vestníku MZ SR č.20-21 zo dňa 21.7.2003

   sa ustanovujú štandardné definície prenosných ochorení podliehajúce hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení č. 1222/2004/SE uverejnené vo Vestníku MZ SR č. 16-18 zo dňa 8.4.2004

   vykonávanie a kontrolu očkovania č. HH SR 20842/2005/SE zo dňa 16.1.2006 uverejnené vo Vestníku MZ SR č. 9-16 zo dňa 1.3.2006

   na vykonávanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach v prípade pandémií a v čase pandemickej chrípky

   na vykonávanie dekontaminácie endoskopov č. SOZO-1410/2000 zo dňa 1.7.2000 uverejnené vo Vestníku MZ SR č. 22-26 zo dňa 14.8.2000

   smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácii s biologickým materiálom III.-IV. rizika v zdravotníckych zariadeniach č. 1336/2003 uverejnené vo Vestníku MZ SR č. 20-21 zo dňa 21.7.2003

   Výnos MZ SR č. 07478/2009 – OL z 8.4.2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

 

<<

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže

   Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

   Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov,

   Zákon NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

   Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

   Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých    zákonov,

   Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

   Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,

   Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,

   Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia,

   Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,

   Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská,

   Vyhláška MZ SR č. 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,

   Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín,

   Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá,

   Výnos MP SR a MZ SR – Potravinový kódex SR,

   Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

   Vyhláška MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania ,

   Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov,

   Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike, uverejnené vo vestníku MZ SR, r. 1997, čiastka 7-8, str. 58,

   Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,

   Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.         

<<

 

Oddelenie hygieny výživy

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov

1. K zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

1.1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 

1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585,

       ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

2. K zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

2.1. Mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie

2.1.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

 

Spoločná EU legislatíva

2.1.2. Nariadenie Komisie (EC) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách pre potraviny opravené a doplnené nasledovnými korigendami

-     Korigendum, Ú. v. ES L 174, 28.6.2006, s. 11

-     Korigendum, Ú. v. ES L 278, 10.10.2006, s. 32

 

2.1.3. Nariadenie Komisie (EC) č 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny

 

2.1.4. Nariadenie Komisie  (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

 

2.2. Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Legislatíva vo vzťahu k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

2.2.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

 

2.2.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

 

2.2.3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 16525/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL.

 

Spoločná EU legislatíva

2.2.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

 

2.2.5.  Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov.

 

2.2.6.  Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením príloh II, III a IV, v ktorých sa stanovujú maximálne hladiny rezíduí pre produkty uvedené v jeho prílohe I .

 

2.2.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 299/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.

 

2.2.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody.

 

2.2.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menía a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch.

 

2.2.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám

 

2.2.11   Nariadenie Komisie (ES) č. 901/2009 z 28. septembra 2009 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2010, 2011 a 2012 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám (nadobúda účinnosť 1. Januára 2010)

 

2.2.12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. 

 

2.2.13.  Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2009 z 23. marca 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu a fludioxonilu v určitých produktoch alebo na nich

 

2.2.14. Nariadenie Komisie (ES) č. 822/2009 z 27. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, atrazínu, chlórmekvatu, cyprodinilu, ditiokarbamátov, fludioxonilu, fluroxypyru, indoxakarbu, mandipropamidu, trijodidu draselného, spirotetramatu, tetrakonazolu a tiramu v určitých produktoch alebo na nich.

 

2.2.15. Nariadenie Komisie (ES) č. 1050/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, acetamipridu, klomazónu, cyflufenamidu, emamektín benzoátu, famoxadónu, fenbutatín oxidu, flufenoxurónu, fluopikolidu, indoxakarbu, ioxynilu, mepanipyrimu, protiokonazolu, pyridalylu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich.

 

2.2.16. Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2009 zo 16. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí stanovené pre dimetoát, etefón, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomyl, ometoát, oxydemetón-metyl, procymidón, tiodikarb a vinklozolín v alebo na určitých produktoch.

 

2.2.17. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (uplatňuje sa od 14. júna 2011).

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

2.2.19. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.2.20. Zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. zo 16. marca 2005 o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

2.2.21. Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

 

2.2.22. Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

 

2.2.23. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2.2.24. Nariadenie vlády SR č. 316 zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.

 

2.2.25. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.256 zo 17. januára 2008 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a iných prípravkoch v znení vyhlášky č. 310/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch.

 

2.2.26  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z. z 10. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov.

 

2.2.27. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009, uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, čiastka 3 z  29. januára 2009.

 

 

2.3. Materiály a predmety určené na styk s potravinami

2.3.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

 

2.3.2  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

 

2.3.3  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23.marca 2005 č. 28576/2004 - SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004 - OAP

 

2.3.4  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.3.5. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

 

2.3.6. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL

 

Spoločná EU legislatíva

2.3.7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 z 27.októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS

 

2.3.8. Nariadenie Komisie (ES) č.1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

 

2.3.9. Nariadenie Komisie (ES) č.2023/2006 z 22.decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

 

2.3.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2.apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

 

2.3.11. Nariadenie Komisie (ES) č.282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006

 

2.3.12. Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.372/2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

 

2.3.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami

 

2.3.14  Nariadenie Komisie (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa dopĺňa smernica 2002/72/ES týkajúca sa plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

 

 

2.4. Kontaminanty v potravinách

2.4.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

 

2.4.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

 

Spoločná EU legislatíva

2.4.3. Nariadenie Komisie (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách

 

2.4.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

 

2.4.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o toxíny Fusarium v kukurici a vo výrobkoch z kukurice

 

2.4.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

 

2.4.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o stanovenie maximálnej hodnoty pre dioxíny a PCB v rybej pečeni

 

2.4.8. Rozhodnutie Komisie č. 2008/352/ES z 29. apríla 2008, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na guarovú gumu pochádzajúcu alebo zaslanú z Indie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov pentachlórfenolom a dioxínmi

 

2.4.9. Rozhodnutie Komisie č.2008/798/ES zo 14. októbra 2008 ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/757/ES

 

2.4.10. Rozhodnutie Komisie č. 2008/921/ES z 9. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/798/ES

 

2.4.11. Nariadenie Komisie  (ES) č. 1151/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny v dôsledku rizika kontaminácie minerálnym olejom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/433/ES

 

Odporúčania Európskej komisie

2.4.12. Odporúčanie Komisie č. 2006/794/ES zo 16. novembra 2006 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB, ktoré nie sú podobné dioxínom, v potravinách

 

2.4.13. Odporúčanie Komisie č. 2007/331/ES z 3. mája 2007 o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách 

 

Metódy odberu vzoriek kontaminantov - Spoločná EU legislatíva

2.4.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

 

2.4.7. Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách

 

2.4.8. Nariadenie Komisie (ES) č. 1883/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dioxínov a dioxínom podobných PCB v určitých potravinách

 

2.4.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách

 

2.5. Prídavné látky v potravinách

2.5.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650 / 2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

 

Spoločná EU legislatíva

2.5.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

 

2.5.3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008

o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97

 

2.5.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách

 

2.5.5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES

 

2.5.6. Rozhodnutie Komisie 2009/163/ES z 26. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných v potravinách alebo na potravinách

 

2.6. Potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

2.6.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

 

2.6.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 20374/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

 

Spoločná EU legislatíva

2.6.2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka 

 

2.6.3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie určitých potravín na počiatočnú výživu dojčiat

 

2.6.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu

 

2.6.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009 z 13. októbra 2009 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie

 

2.6.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

 

2.7. Potraviny nového typu a zložky potravín nového typu

2.7.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

 

Spoločná EU legislatíva

2.7.2. Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady  z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach

 

2.7.2.1.Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje uvedenie nových potravín na trh

2.7.2.1.1.  Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, o povolení uvedenia na trh "fosfolipidov z vaječného žĺtka" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady súlade v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.2.  Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, o povolení uvedenia na trh "žltých tukových nátierok s pridanými fytosterolovými estermi" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu  a Rady.

 

2.7.2.1.3.  Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, o povolení umiestniť na trh prípravok dextran vyrobený prostredníctvom Leuconostoc mesenteroides ako novú potravinovú prísadu do pekárenských výrobkov podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.4.  Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia vyrobených za použitia vysokotlakovej pasterizácie podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.5.  Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie trehalózy na trh ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.6. Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje uvedenie  na trh koagulovaných zemiakových bielkovín a  ich hydrolyzátov ako nových potravinárskych prísad podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.7. Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh „šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia L.) ako nová potravinová prísada, podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.1.8. Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh oleja bohatého na DHA (dokosahexanová kyselina) z mikroskopickej riasy Schizochytrium sp. ako novej potravinovej zložky, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.9. Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie salatrimov na trh ako nových potravinových zložiek, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.10. Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, šalátových dressingov, mliečnych výrobkov, fermentovaných mliečnych výrobkov, sójových nápojov a syrových výrobkov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.11. Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov, jogurtových výrobkov a korenených omáčok s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.12. Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými fytosterolovými estermi,  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.13. Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na mliečnom základe, jogurtových výrobkov a  syrových výrobkov s  pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.14. Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie na trh mliečnych nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín alebo nových prídavných látok.

 

2.7.2.1.15. Rozhodnutie Komisie 2005/457/ES zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.16. Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.17. Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.18. Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.19. Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových potravinových látok.

 

2.7.2.1.20. Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.21. Rozhodnutie Komisie 2006/720/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie diacylglycerolového oleja rastlinného pôvodu na trh ako novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.22. Rozhodnutie Komisie 2006/721/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.23. Rozhodnutie Komisie 2006/722/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh „repkový olej s vysokým obsahom nezmydliteľného podielu“ ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.24. Rozhodnutie Komisie 2006/723/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh  olej z kukuričných klíčkov s  vysokým obsahom nezmydliteľného podielu ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.25. Rozhodnutie Komisie 2007/343/ES z 15. mája 2007, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja obohateného fytosterolmi/fytostanolmi ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.26. Rozhodnutie Komisie 2008/36/ES z 10. januára 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie ryžových nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.27. Rozhodnutie Komisie 2008/413/ES z 26. mája 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie alfa-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.28. Rozhodnutie Komisie 2008/558/ES z 27.júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie rafinovaného oleja z hadinca skorocelového ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.29. Rozhodnutie Komisie 2008/559/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja  zo semien Allanblackia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.30. Rozhodnutie Komisie 2008/575/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie sušenej dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín v súlade                            s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.31. Rozhodnutie Komisie 2008/968/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.32. Rozhodnutie Komisie 2008/985/ES z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.33. Rozhodnutie Komisie  2009/345/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie vitamínu K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.34. Rozhodnutie Komisie 2009/344/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu typu III HPLC 12 ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.35. Rozhodnutie Komisie 2009/348/ES z 23. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.36. Rozhodnutie Komisie 2009/355/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.37. Rozhodnutie Komisie 2009/365/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.38. Rozhodnutie Komisie 2009/362/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.1.39. Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.40. Rozhodnutie Komisie 2009/777/ES z 21. októbra 2009 o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Ulkenia sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.41. Rozhodnutie Komisie 2009/778/ES z 22. októbra 2009, o rozšírení použitia riasového oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.42. Rozhodnutie Komisie 2009/826/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

2.7.2.1.43. Rozhodnutie Komisie 2009/827/ES z 13. októbra 2009,  ktorým sa povoľuje uvedenie na trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

 

 

2.7.2.2. Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh

2.7.2.2.1.Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta uvedenie  na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.2.2.Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000 o odmietnutí umiestnenia na trh „Nangajských orechov (Canarium indicum L.)“ ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES), č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.

 

2.7.2.2.3.Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

2.7.2.2.4.Rozhodnutie Komisie 2008/279/ES z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready  kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

 

Zoznam rozhodnutí Komisie o  Nových potravinách a  potravinových zložkách je uverejnený na www.europa.eu.int konkrétne http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm

 

Zoznam podaných žiadostí o schválenie nových potravín v EÚ (List of applications) a zoznam notifikácií nových potravín v EÚ (List of applications)) je uverejnený na http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm

 

2.7.3. Odporúčanie Komisie č. 97/618/ES z 29. júla 1997 týkajúce sa vedeckých aspektov a prezentácie informácií potrebných na podporu žiadosti o uvedenie potravín nového typu a ich zložiek do obehu a prípravy žiadosti na prvé posúdenie potraviny nového typu.

 

2.8. Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda

2.8.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

2.8.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

 

2.9. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením

2.9.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. decembra 2003 č.3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

 

2.10. Označovanie potravín

2.10.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

 

2.10.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

 

2.10.3.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100

 

2.10.4.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

 

2.10.5.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. januára 2008 č. 2319/2007- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov

 

2.10.6.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

 

 

Spoločná EU legislatíva

2.10.9.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v znení Korigenda (Ú. v. ES L 12, 18. 1. 2007).

 

2.10.10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

 

2.10.11.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

 

2.10.12.Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

 

2.10.13. Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009 z 21. októbra 2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.14. Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.15. Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 

2.10.16 Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

 

2.10.17. Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

 

 

2.11. Všeobecná hygiena potravín

2.11.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996 aktualizované výnosmi č. 2478/2000 - 100 z 4. septembra 2000, č. 1535/2001 - 100 z 28. mája 2001, č. 1865/2001 - 100 z 25. júna 2001, č. 328/2004 - 100 z 15. marca 2004, č. 07174/2005-SL, z 20. apríla 2005, č. 8167/2007-OL, z 12. apríla 2006 (Od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín. V účinnosti zostávajú len § 83 až 117 uvedeného výnosu)

 

2.11.2.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

 

Spoločná EU legislatíva

2.11.3. H1 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

 

2.11.4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

 

2.11.5. H2 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu

 

2.11.6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a nariadenie (ES) č. 2076/2005, pokiaľ ide o identifikačné značky, surové mlieko a mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky a určité produkty rybolovu

 

2.11.7. H3 - Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu

 

2.11.8. H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 z apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom

zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat

a starostlivosti o zvieratá

 

2.11.9. Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  a (ES) č. 854/2004

 

2.11.10. Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia äES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

 

2.11.11. Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004

 

2.11.12. Nariadenie Komisie  (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu

 

 

2.12. Fortifikácia potravín

2.12.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

 

2.12.3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov

 

 

2.13. Soľ

2.13.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

 

2.14. Mrazené krémy

2.14.1.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy

 

2.15. Cukrárske výrobky

2.15.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

 

2.16. Mlieko a výrobky z mlieka

2. 16.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

 

2.17. Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

2. 17.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

 

2.18. Úradná kontrola potravín

2.18.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

2.18.2. Nariadenie Rady (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa upravuje príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá 

 

2.18.3. Rozhodnutie Komisie č. 2006/677/ES z 29. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

 

 

2.19. Zásady správnej výrobnej praxe

2.19.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

 

2.19.2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 č. 154/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotnÌctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998–100

 

2.20. Referenčné laboratóriá Spoločenstva

2.20.1. Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá Spoločenstva 

 

 

 

3. Oblasť kozmetických výrobkov

3.1.    Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona 140/2008 Z.z.

 

3.2.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2004 Z.z, ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov

 

3.3.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

 

3.4.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

 

3.5.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z.

 

3.6.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády slovenskej republiky č. 658/2005, Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších zmien.

 

3.7.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky 124/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády slovenskej republiky č. 658/2005, Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších zmien

 

3.8.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky 374/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády slovenskej republiky č. 658/2005, Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších zmien

 

3.9.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky 141/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým  sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

 

3.10.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky 522/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým  sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

 

3. 11. STN EN ISO 22 716 Správna výrobná prax pre kozmetické výrobky

 

3.12.   Rozhodnutie Komisie č. (ES) č. 2006/257/ES, ktoré dopĺňa  rozhodnutie Komisie č. 96/335/ES, ktorým sa ustanovuje súpis a spoločná nomenklatúra zloženia kozmetických výrobkov.

 

3.13.  Oznámenie Komisie o dátume povinného uplatňovania aktualizácie súpisu a spoločnej nomenklatúry prísad používaných v kozmetických výrobkoch (1)

 

3.14.  CosIng - Databáza zložiek pridávaných do kozmetických výrobkov

 

3.15.  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 520/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

3.16.  Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia

starostlivosti o ľudské telo

 

3.17. Odporúčanie KomisieO účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich súvisiacich údajoch

 

 

Súvisiace právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa a životného prostredia

1. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej republiky č.

372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

2. Zákon č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

 

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z.z o všeobecnej bezpečnosti

výrobkov

 

4.Rozhodnutie Komisie č. 2004/905/ES, ktorým sa ustanovujú zásady oznamovania

nebezpečných spotrebiteľských výrobkov príslušným orgánom členských štátov výrobcami a distribútormi v súlade s článkom 5 odsek 3 smernice 2001/95/ES

 

5. Zákon NR č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

6. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

7.  Vyhláška MH SR č. 330/2001, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na

aerosólové rozprašovače      

 

8.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/2004/ES o spolupráci medzi

národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

         

9. Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 

587/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2007 Z. z.

 

10. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 258/2003 Z. z.,

ktorou   sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

 

11. Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva mydlám, šampónom a vlasovým kondicionérom

 

12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

 

<<

 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

   Zákon NR SR č. 306/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

  Vyhláška MZ SR 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

  Nariadenie vlády SR 354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

  Vyhláška MZ SR 72/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.

  Zákon MZ SR 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vyhláška MZ SR 525/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno – športové zariadenia.

  Vyhláška MZ SR 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a o obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

  Vyhláška č.550/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na  styk s pitnou vodou.

  Zákon MZ SR 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  Zákon MZ SR 465/2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vyhláška MZ SR 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

   Nariadenie vlády SR č.87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.

   Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

   Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

   Vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z.z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.

<<

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

   Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon NR SR č.309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

   Zákon NR SR č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

 

   Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám , zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

   Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

   Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z.  o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

   Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

   Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

   Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

   Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

   Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

   Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  pracovných prostriedkov

   Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

   Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

   Nariadenie vlády SR č. 555/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

   Nariadenie vlády SR č.300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

   Nariadenie vlády SR č. 301/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

   Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

   Vyhláška MZ SR č. 458/2006 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

   Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

   Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

   Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

   Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

   Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

<<