Úvod >> Poskytovanie informácií.

 

 

Informácie súvisiace s predmetom činnosti možno získavať v pondelok a v stredu v  čase od 9:00 hod. do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod. ústne, písomne, faxom alebo elektronickou poštou na adrese:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

pre územný obvod okresov Senica a Skalica

Kolónia 557
905 01 Senica

 

Tel. ústredňa:

034/6909311

Tel./Fax:

034/6515901

e-mail:

se.sekretariat@uvzsr.sk

                                  

Na uvedenej adrese sú prijímané aj prípadné sťažnosti, a to písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Podávanie opravných prostriedkov.

Proti rozhodnutiam vydaným regionálnym úradom verejného zdravotníctva možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, v správnom konaní možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.


Všetky rozhodnutia, okrem rozhodnutí predbežnej povahy a procesných rozhodnutí týkajúcich sa vedenia konania možno preskúmať súdom.

 

Na vybavenie žiadosti vo veciach, v ktorých RÚVZ vydáva rozhodnutia, osvedčenia, posudky a na vybavenie sťažností platí všeobecná 30-dňová lehota.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sa vybavujú do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť lehota na vybavenie žiadosti predĺžená o ďalších 10 dní. Ak RÚVZ žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie.


Ak RÚVZ v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne požadovanú informáciu, či nevydá rozhodnutie a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.


Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Senici a v rámci odvolacieho konania o ňom rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.


Zo žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií musí byť zjavné, komu je žiadosť určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.

 

Informácie z oddelenia epidemiológie.

Okruh informácií poskytovaných oddelením:

  Prevencia výskytu infekčných ochorení,

  Očkovacie programy, očkovanie do zahraničia,

  Výskyt infekčných ochorení na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni,

  Prevencia AIDS,

  Prevencia výskytu nemocničných nákaz,

  Problematika zdravotníckych zariadení,

  Činnosť v oblasti dezinfekcie a dezinsekcie, deratizácie (ničenie obťažujúceho hmyzu a hlodavcov),

  Prevencia nákaz prenosných zo zvierat na človeka,

  Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore epidemiológie,

  Podklady k činnosti orgánu na ochranu zdravia.

Osoba oprávnená poskytovať informácie: Mgr. Marta Tencerová

 

Informácie z oddelenia hygieny detí a mládeže.

Okruh informácií poskytovaných oddelením:

  Opatrenia a programy ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže,

  Výchova mladej generácie ku zdraviu, poradenská činnosť a primárna prevencia,

  Faktory životného a pracovného prostredia detí a mládeže vrátane režimu práce a odpočinku,

  Problematika toxikománie mladej generácie. Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore hygieny detí a mládeže,

  Podklady k činnosti orgánu na ochranu zdravia.

Osoba oprávnená poskytovať informácie: Mgr. Adriana Dvouletá

 

Informácie oddelenia preventívneho pracovného lekárstva.

Okruh informácií poskytovaných oddelením:

  Analýza a hodnotenie príčin poškodenia zdravia faktormi práce a pracovného prostredia (choroby z povolania, profesionálne otravy) v okresoch Senica a Skalica,

  Výsledky merania a hodnotenia expozície fyzikálnym a chemickým faktorom v pracovnom prostredí (hluk) okres Senica a Skalica,

  Hlavné úlohy a projekty na ochranu a podporu zdravia, riešené na odbor PPL,

  Výsledky štátneho zdravotného dozoru v okresoch Senica a Skalica,

  Podklady k činnosti orgánu na ochranu zdravia.

Osoba oprávnená poskytovať informácie: Ing. Samuel Súkup

 

Informácie oddelenia hygieny výživy.

Okruh informácií poskytovaných oddelením:

  Kvalita potravín a predmetov bežného používania v sledovaných ukazovateľoch,

  Výsledky štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru v okresoch Senica a Skalica,

  Výsledky sledovania výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva,

  Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore hygieny výživy,

  Podklady k činnosti orgánu na ochranu zdravia.

Osoba oprávnená poskytovať informácie: Ing. Ľubomír Šarabok

 

Informácie oddelenia hygieny životného prostredia.

Okruh informácií poskytovaných oddelením:

  Kvalita vody určenej na kúpanie,

  Kvalita pitnej vody verejných vodovodov,

  Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore hygieny životného prostredia,

  Podklady k činnosti orgánu na ochranu zdravia,

  Výsledky štátneho zdravotného dozoru v okresoch Senica a Skalica.

Osoba oprávnená poskytovať informácie: Mgr. Darina Turanská