Oddelenia úradu

   Poskytovanie informácií

   Informácie pre odbornú verejnosť

   Preberanie dokumentov

    Kontakty

   Užitočné linky

   Legislatíva

   Cenník služieb

   Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávok a faktúr

   Register odborne spôsobilých osôb

   Výročná správa 2019

   Mapa stránok

   Z histórie RÚVZ

     v Senici

   Centrálna evidencia majetku štátu

 

  Petície

 

   Spracúvanie osobných údajov

 

 

 

 

 

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami v Európskej únii.

Viac informácií...

 

                             

EPIS:

Aktualizovaný prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica.

Viac informácií...

 

                               

 

Elektronická podateľňa

Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ

 

 

 

Portál otvorených dát

RÚVZ v Senici

 

 

Úradná tabuľa

RÚVZ v Senici

 

 

Výberové konania

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia stránok:

30.9.2022

Úvod.

 

budovaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so

sídlom v Senici bol zriadený dňa 1.1.2004 podľa

§ 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z.

s pôsobnosťou pre územný obvod okresov

Senica a Skalica.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Senici je rozpočtová organizácia,

ktorá je finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi

a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva

na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik Slovenskej republiky.  

 

 

OZNAM:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici odporúča všetkým klientom a návštevníkom úradu, aby zvážili svoju návštevu na RÚVZ Senica, Kolónia 557 a v prípade nevyhnutnosti komunikovali so zamestnancami úradu predovšetkým telefonicky, e-mailom a vložením podania do poštovej schránky.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Ing. Ľubomír Šarabok

poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca

regionálneho hygienika a generálneho tajomníka

 

 

Soláriá a zdravie

V posledných desaťročiach  sa opaľovanie v soláriu stalo obľúbeným spôsobom

skrášlenia pokožky. Soláriá sú zariadenia v ktorých sa zákazníci dobrovoľne vystavujú

pôsobeniu umelých zdrojov ultrafialového žiarenia. Štúdie medzinárodných vedeckých

a odborných inštitúcií poukazujú na to, že používanie solárií predstavuje významné

riziko vzniku rakoviny kože. Čítajte TuTu...  

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 7/2022

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie

COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou

na ochorenie COVID-19. Zobraziť vyhlášku...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 312/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V.v. SR, ktorou

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V.v.

SR. Zobraziť vyhlášku...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 311/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V.v. SR, ktorou

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Zobraziť vyhlášku...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 310/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V.v. SR, ktorou sa

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Zobraziť vyhlášku...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 309/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení

vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 268/2021 V.v. SR,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym

povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zobraziť vyhlášku...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 302/2021

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou

sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

č. 273/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode

okresu Skalica. Zobraziť vyhlášku...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 301/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 289/2021 V. v. SR, ktorou

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných

podujatí. Zobraziť vyhlášku...

 

Dištančné vzdelávanie:

Stanovisko hlavného hygienika Slovenskej republiky k prechodu na dištančné

vzdelávanie. Celý článok...

 

Vestník vlády SR: vyhláška č. 273/2021

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej

výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Skalica.

Zobraziť vyhlášku...

 

Chrípková sezóna 2021/2022 v čase šírenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal brožúru vypracovanú kolektívom

autorov zloženým z hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného

zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborníkov

zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Zobraziť brožúru...

 

ÚVZSR: vyhláška č. 255/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe

na územie Slovenskej republiky. Zobraziť vyhlášku...

 

ÚVZSR: vyhláška č. 254/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Zobraziť vyhlášku...

 

ÚVZSR: vyhláška č. 253/2021

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Zobraziť vyhlášku...

 

ÚVZSR: vyhláška č. 252/2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie

COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou

na ochorenie COVID-19. Zobraziť vyhlášku...

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Súbor jednoduchých praktických návodov, ako sa správať v čase šírenia koronavírusu

SARS-CoV-2 s cieľom znižovania rizika infekcie v každodenných situáciách a uľahčenia

orientácie v priestore medzi platnými opatreniami a ohľadopulnosťou voči ostatným.

Celý článok...

 

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

S cieľom ochrany pred šírením a dôsledkami koronavírusu SARS-CoV-2, MZ SR

zabezpečuje bezodkladné riešenie krízových situácií v zraniteľných komunitách

prostredníctvom multidisciplinárnych tímov naprieč Slovenskom. Celý článok...

 

21. September: medzinárodný deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná

na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je

tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia

v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia

či neurodegeneratívnych procesov. Celý článok...

 

Žiť s dobou: Psychosociálna podpora seniorov počas pandémie Covid-19

(Ako môžem zostať zdravý? Čo môžem urobiť pre zlepšenie nálady? Ako môžem byť

spojený so svojou rodinou a komunitou? Kde môžem získať pomoc ak ju potrebujem?

Ako sa môžem vyrovnať so smútkom?) Celý článok...

 

Letná kúpacia sezóna 2021

Zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých

a prírodných kúpalísk. Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách a prírodných

vodných plochách v okrese Senica a Skalica v kúpacej sezóne 2021. Celý článok...

 

ÚVZSR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

Správnym konaním počas záplav a tiež po ich ústupe možno znížiť počet zdravotných

poškodení u ľudí a výrazne znížiť dopad následkov. Celý článok...

 

10. máj: Svetový deň - pohybom ku zdraviu

odštartuje deviaty ročník kampane "Vyzvi srdce k pohybu". Celý článok...

 

 

koronaCall centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

so sídlom v Senici:  tel. č.: 0907169312, 0917149459,

0346909327 (dostupné v čase od 8:00 do 15:00)

e-mail: se.koronavirus@uvzsr.sk

 

Mobilné antigénové odberné miesta v okresoch Senica

a Skalica:

Zverejnenie zoznamu rozhodnutí RÚVZ so sídlom v Senici

o povolení / pozastavení prevádzkovania mobilných

antigénových odberných miest v územnej pôsobnosti

okresov Senica a Skalica. Zobraziť zoznam...

 

   Vyhláška ÚVZSR č. 237/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (účinná od 16 augusta 2021).

Zobraziť vyhlášku...

      

    Vyhláška ÚVZSR č. 238/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (účinná od 16 augusta

2021). Zobraziť vyhlášku...

  

    Vyhláška ÚVZSR č. 239/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k povinnosti izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe

osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie

COVID-19 (účinná od 16 augusta 2021). Zobraziť vyhlášku...

  

    Vyhláška ÚVZSR č. 240/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k obmedzeniam prevádzok (účinná od 16 augusta 2021). Zobraziť vyhlášku...

  

    Vyhláška ÚVZSR č. 241/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (účinná od 16 augusta 2021).

Zobraziť vyhlášku...

  

    Vyhláška ÚVZSR č. 207/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k obmedzeniu prevádzok (účinná od 15. a 17. mája 2021). Zobraziť vyhlášku...

  

    Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zaobchádzaniu

s ľudskými pozostatkami osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom

SARS-Cov-2 a k organizovaniu pohrebných obradov (aktualizované 16.2.2021).

Zobraziť usmernenie...

   

   

  Seniori a ochorenie COVID-19, čo je dobré vedieť. Čítať článok...

 

  Odporúčaný postup pre osoby COVID-19 pozitívne:

Čo mám robiť ak som COVID-19 pozitívny?

 

  Odporúčaný postup pre osoby v kontakte COVID-19 pozitívnymi:

Čo mám robiť ak som bol v kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou?

 

Materiály, zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Prehľad opatrení s platnosťou od 2. septembra 2020

Praktické informácie pre prichádzajúcich zo zahraničia

Výstup z konzílií a vrátane odôvodnenia jednotlivých opatrení

Súhrn všetkých platných opatrení (článok s aktualizáciou po každej zmene)

 

 

Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky:

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z.z.“)

 

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

 

Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na

-  priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky

-  ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb

-  telovýchovno-športové zariadenia

-  zariadenia starostlivosti o ľudské telo

-  prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom

-  administratívne priestory

-  priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov)

 

Prevádzkovatelia uvedených typov zariadení sú povinní doručiť miestnemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva iba Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z.z.

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici poskytuje poradenstvo a konzultácie podnikateľským subjektom a verejnosti v rozsahu svojich kompetencií v zmysle zákona č.355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov, v zmysle zákona č.152/1992 o potravinách a jeho vykonávacích predpisov,  zákona č. 131/2010 o pohrebníctva a zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.

Vzhľadom na terénnu prácu pracovníkov RÚVZ so sídlom v Senici odporúčame dohodnutie poradenstva a konzultácií vopred na telefónnych číslach

 

Oddelenie epidemiológie:  6909325, 6909327

Oddelenie hygieny výživy:  6909332, 6909334

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:  6909329, 6909331

Oddelenie hygieny životného prostredia: 6909330, 6909328

Oddelenie hygieny detí a mládeže:  6909339

 

 

 

Do odvolania nie je možné uhradiť správny poplatok v hotovosti.

Možnosti úhrady: e-kolkom zakúpeným na pošte, platobnou kartou alebo vystaveným platobným predpisom.

 

 

 

Oznamujeme záujemcom o informácie súvisiace s konaním skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sú dostupné na stránke Preberanie dokumentov.

 

 

 

Nová povinnosť zamestnávateľov od januára 2019:

Oznamovanie kategórie práce zaradenej do druhej kategórie...


Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Viac informácií...

 

 

Cenník správnych poplatkov od 1.10.2012

v zmysle zákona č.145/1994 v platnom znení

žiadosť o vydanie rozhodnutia                            

50 €

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska            

50 €

žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

20 €

vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti                  

30 €

vyhotovenie duplikátu                                              

10 €

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie štátu, obcí a VÚC.

 

Pôsobnosť úradu:

monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,

vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej

úrovni,

vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľadnad jej vykonávaním,

zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie

v prírodných kúpaliskách,

nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,

spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa §9 ods. 5 a vedie register

odborne spôsobilých osôb,

vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe podľa § 9 ods. 20,

vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,

schvaľuje prevádzkové poriadky,

vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených

nedostatkov podľa § 37 ods. 5 a ukladá sankcie.

 

Úradnákontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva úradnú kontrolu

potravín:

nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do

obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu,

dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi

a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na

ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok

do potravín,

nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného

 stravovania.

 

Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy

a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami,

s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami

a s profesiovými združeniami naúseku verejného zdravotníctva.

 

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu

v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských

a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä

na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov,

prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení,

diabetu, osteoporózy,

zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch aprojektoch Svetovej

zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie,

Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného

programu,

zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu

k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce,

monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové

výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologickéfaktory životného prostredia,

životných podmienok a pracovných podmienok,

zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských

činností,

zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos,

uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie

a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na

vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

vedie evidenciu rizikových prác,

monitoruje kvalitu pitnej vody.

 

 

Vyhlásenie