História a prítomnosť RÚVZ v Senici

 

 

 

Fragmenty z histórie verejného zdravotníctva

v okresoch Senica, Skalica a Myjava:

 

     História verejného zdravotníctva  v okresoch Senica, Skalica a Myjava začína rokom

1954. kedy bola zriadená okresná hygienická stanica v Skalici. Okresným hygienikom

v tom čase bol pre okres Skalica MUDr. Miroslav Krupka.

Neskôr a to v roku 1960 bola okresnou hygieničkou v Senici MUDr. Dagmar Kanisová.

 Po zlúčení  týchto okresov do jedného Senického okresu v r.1961 bol okresným

hygienikom MUDr. Miroslav Krupka až do r.1981.

Po jeho odchode do dôchodku bol riaditeľom Okresnej hygienickej stanice a zároveň

okresným hygienikom v okrese Senica MUDr. Dušan Bachar až po r.19991, kedy ho na

poste už premenovanej okresnej hygienickej stanice a po spoločenských zmenách,

vymanila MUDr. Katarína Naďová, MPH ako najprv riaditeľka Ústavu hygieny

a epidemiológie v Senici (do r.1994), neskôr ako riaditeľka Štátneho zdravotného ústavu

(do r.2003) a po tomto roku až do r.2005 už ako okresná hygienička a vedúca služobného

úradu, nakoľko organizačne bolo toto pracovisko síce zdravotnícke, ale zákonom

ustanovené ako orgán štátnej správy určený na ochranu , podporu a rozvoj verejného

zdravia, v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia.

 

     Dva roky (2006, 2007) zastupovali funkciu okresného hygienika MUDr. Ľudmila

Bučková, MUDr. Darina Lopušná, MPH a MUDr. Otakar Fitz, z iných regionálnych úradov

verejného zdravotníctva.

 

Od r. 2007 do konca roku 2019 vykonával funkciu okresného hygienika a generálneho

tajomníka služobného úradu Ing. Ondrej Máčalka.

      S platnosťou od 1.1.2020 bol poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca

regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu Ing. Ľubomír Šarabok.

    

     Vo svojich počiatkoch prešla hygienická služba svojim historickým vývojom

 to nielen čo sa týka pracovnej činnosti, resp. zamerania až po súčasnosť, ale  aj

priestorovými zmenami, personálnym obsadením, materiálno-technickým vybavením

a pod.

     Postupne od r.1960, kedy prvé pracovisko okresnej hygienickej stanice bolo

umiestnené v jednej miestnosti, v suteréne bývalej Polikliniky v Senici, potom do r.1968

v priestoroch bývalého okresného národného výboru ( toho času odbor krízového riadenia)

v samostatnom objekte ( vo dvore ), kde predtým bolo väzenie. V ďalších rokoch až do

r.1973 v budove terajšieho Farského úradu v Senici, do r.1992 v objekte bývalého

stomatologického pracoviska (vila Grünsteinovcov ) za obchodným domom Perla. 

Po jeho reštitúcii sa celé pracovisko (okrem laboratórnych zložiek ) presťahovalo

do bývalej slobodárne štátneho podniku Slovenský hodváb v Senici, čomu predchádzala

takmer kompletná rekonštrukcia budovy, kde na sídlisku Kolónia pôsobí dodnes.

      

     Na odbornej činnosti, či už v rámci jednotlivých pracovísk ako boli oddelenia:

komunálnej a všeobecnej hygieny (neskôr hygiena životného prostredia a zdravia),

hygieny školskej a detí (neskôr hygiena detí a dorastu), hygieny pracovného prostredia

(neskôr hygiena preventívneho pracovného  lekárstva), hygieny výživy, epidemiológie

a po r.1993 aj oddelenie zdravotnej výchovy, čo bolo delimitované z bývalej Polikliniky

v Senici sa podieľalo množstvo zamestnancov, z ktorých svojho času mnohí prispeli

k rozvoju verejného zdravotníctva v okresoch Senica, Skalica a Myjava, ba aj v širšom

meradle či už Trnavského samosprávneho kraja alebo Slovenska. Medzi nich patrili:

MUDr. Miroaslav Krupka (spočiatku vedúci oddelenia komunálnej a všeobecnej hygieny,

neskôr ako okresný hygienik), Ing. Vojtech Kulčár (vedúci oddelenia komunálnej

a všeobecnej hygieny), MUDr. Jozef Andel (vedúci oddelenia hygieny mládeže a zástupca

okresného hygienika), Ing. Eduard Timko (vedúci oddelenia hygieny práce), MVDr. Eva

Kozmová (vedúca oddelenia hygieny výživy, MUDr. Trubirohová, MUDr. Feriancová,

MUDr. Švarcová (všetko vedúce oddelení detí a mládeže), MUDr. Kanisová,

MUDr. Máderová, MUDr. Král, MUDr. Kovačič, MUDr. Naďová, MUDr. Dederová (všetci

vedúci oddelenia epidemiológie), PhDr. Nemravová (vedúca oddelenia zdravotnej výchovy).

 

Z terajších dlhoročných zamestnancov najmä: Ing. Samuel Súkup (vedúci oddelenia

preventívneho pracovného lekárstva), Ing. Ľubomír Šarabok (vedúci oddelenia hygieny

výživy, od 1.1.2020 bol poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca

regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu), Mgr. Adriana Dvouletá

(vedúca oddelenia hygieny detí a dorastu), Mgr. Marta Tencerová (vedúca oddelenia

epidemiológie), Mgr. Darina Turanská (vedúca oddelenia hygieny životného prostredia).

     Dlhodobo (minulosť) pracovali na rôznych oddeleniach: panie a páni Stehlíková, Filová,

Jagušáková (oddelenie hygieny životného prostredia), Hluchý, Mlčochová (oddelenie

preventívneho pracovného lekárstva), Adamec, Oboril, Piváková (oddelenie hygieny

výživy), Valová, Harnúšková (oddelenie hygieny deti a mládeže), Nemečkay, Theberyová,

Helešiová, Pacherová, Fialová (oddelenie epidemiológie). Niektorí žiaľ už nie sú medzi

nami.

     V súčasnosti sú to najmä panie: Podmajerská, Jagušáková, Jediná, Mgr. Tencerová, 

Mgr. Petrášová,  PhDr. Vlčejová,  Mgr. Molčanová,  Mgr. Machová,

Mgr. Salajková, Mgr. Turanská, Kulhánková, Mgr. Halabrínová a  Mgr. Marečková.

 

     Za obdobie svojej pôsobnosti pracoviska okresnej hygienickej stanice, ústavu hygieny

a epidemiológie i štátneho zdravotného ústavu, až po r.2015 bolo zaznamenaných 

a riešených niekoľko významných hygienických udalostí, najmä však:

 

-        v r. 1965 epidémia Dizentérie v Skalici, pričom bolo preverované zásobovanie

-        pitnou vodou z verejného vodovodu

-        r.1962 1965 bol zaznamenaný vysoký výskyt TBC u kráv . Vyšetrovanie mlieka

-        a iných mliečnych surovín

-        v r.1966 bolo zrušených 8 súvislých rómskych osád

-        r.1996 – epidémia šarlachu v ZŠ a MŠ Kúty

-        v 60-tych rokoch sa budovali verejné vodovody, vodné zdroje

-        v r.1969 bola epidémia chrípky v mesiacoch január a február 26107 ochorení,

-        v mesiacoch apríl, máj 16720 ochorení

-        r.1969 – epidémia salmonelózy, 197 ochorení v MŠ a SAM Myjava

-        r.1970 – epidémia osýpok, 1952  ochorení

-        r.1973 dyzentéria v MŠ Šaštín-Stráže (42 detí)

-        v r.1971 boli pracovníci OHES Senica vysunutí  do oblasti Trebišov – Kapušany,

-        kde sa zabezpečovali protiepidemické a likvidačné práce pri výskyte cholery

-        v r.1973 výskyt slintačky (Prievaly, Moravský Sv. Ján)

-        v r.1990 1992 sa monitorovalo ovzdušie v oblasti Cementárne v Rohožníku

-        v r.1996 bola mimoriadna situácia  v bývalom podniku Slovenský hodváb,

-        kde vybuchli 2 nádrže etylénglykolumetanolu, spojené s požiarom

 

      Je potrebné ešte uviesť, že veľmi významným pracoviskom pre kompletnú činnosť,

či už okresnej hygienickej stanice alebo i neskoršie roky (až do r.1998) v podmienkach

ústavu hygieny a epidemiológie alebo štátneho zdravotného ústavu, bolo aj mikrobiologické

pracovisko, ktorého začiatky sa píšu od r.1958, kedy bolo založené pôvodne ako 

miktrobiologické laboratórium Okresnej hygienickej stanice Myjava, nachádzajúce sa spolu

s terénnymi pracoviskami v novostavbe Okresnej hygienickej stanice v Myjave (vtedy bol

okres Myjava samostatný okres), čo sa vybudovalo v areáli novostavby Nemocnica

Myjava.

 

     Po územnej reorganizácii ČSR v r.1960 prišlo k vytvoreniu jedného veľkého okresu

Senica (zlúčením malých okresov Senica, Skalica a Myjava), kedy celé pracovisko

z Myjavy patrilo pod Okresnú hygienickú stanicu v Senici.

Mikrobiologické pracovisko OHS  v období do roku 1963 vykonávalo len veľmi úzky

rozsah mikrobiologických vyšetrení, prakticky sa obmedzovalo len na základné

diagnostické postupy pre diagnostiku črevných nákaz pre epidemiologické potreby.

Klinické pracoviská, a to prevažne  len z myjavskej nemocnice, využívali mikrobiologické

vyšetrenia len vo veľmi obmedzenom rozsahu. V roku 1963 sa počet vyšetrených vzoriek

za rok pohyboval na úrovni 8000.

 

     Dostupnosť pre mimomyjavské zdravotnícke zariadenia vrátane Nemocnice v Skalici

bolas veľmi nedostatočná, pretože neexistovala organizovaná doprava biologického

materiálu do laboratória. Tento stav sa začal na popud mikrobiologického oddelenia a za

výraznej angažovanosti vedenia OHS rýchlo zlepšovať od r.1966, kedy bol na základe

dôkladnej analýzy navrhnutý prvý variant centrálneho zvozu biologického materiálu na

mikrobiologické vyšetrenie 3 krát týždenne.

Tento organizačný zásah spolu s výstavbou účelového mikrobiologického pavilónu v areáli

nemocnice s poliklinikou Myjava v rokoch 1978 – 81 podmienili rýchly organizačný

a metodický rozvoj mikrobiologického pracoviska.

 

     V rokoch 1958 - 61 viedla pracovisko PhMr. H. Krištufková, v rokoch 1961 63 bol

vedúcim mikrobiologického oddelenia MDR. Bartolomej Jusko, ktorý odišiel v r. 1963

do Imuny Michaľany a po jeho odchode nastúpil na miesto vedúceho mikrobiologického

oddelenia  RNDr. Josef Janošek, ktorý toto pracovisko viedol až do roku 2002, kedy

odišiel do dôchodku.

 

    V roku 1963 pri nástupe RNDr. J. Janoška do funkcie malo mikrobiologické pracovisko

8 pracovníkov.

 

Rozsah poskytovaných mikrobiologických vyšetrení sa začal od r. 1963 výrazne zvyšovať.

V roku 1966 bolo v rámci mikrobiologického oddelenia vybudované nové pracovisko –    

Laboratórium pre diagnostiku Mycobacterium tbc., mikrobiologické oddelenie sa začalo

venovať príprave bakteriálnych autovakcín, rozšírila sa paleta diagnostikovaných agensov

na úseku klinických mimočrevných vzoriek, rozširovala sa paleta sérologickýchnáväzne

 na to i imunologických metodík.

    V rokoch 1964 – 66 pracovala na oddelení MUDr. Viera Janečková, ktorá prešla do

Mikrobiologického oddelenia OHS Trnava. V roku 1971 nastúpila na mikrobiologické

oddelenie RNDr. Jana Valášková – Navrátilová, v roku 1975 bol káder vysokoškolských

pracovníkov posilnený o RNDr. Františka Ondrisku.

 

     V roku 1974 sa Mikrobiologické oddelenie rozrástlo na Mikrobiologický odbor OHS

Senica, v ktorom sa postupne odborne vyprofilovali 3 oddelenia: odd. bakteriológie, odd.

imunoserológie a od r.1984 oddelenie parazitologické.

 

      V rokoch 1977 – 81 prebiehala výstavba nového osobitného mikrobiologického pavilónu

v areáli NsP Myjava, nakoľko stávajúca budova mikrobiológie s kapacitou nevyhovovala

vykonávanej odbornej činnosti mikrobiologického pracoviska. Do novej budovy sa

pracovisko mikrobiologického odboru nasťahovalo v auguste 1981. V 80-tych rokoch sa

v dôsledku zlepšenia priestorových podmienok zaznamenalo i výrazné zlepšenie

kvalitatívneho i kvantitatívneho rozsahu poskytovaných mikrobiologických vyšetrení.

 

     Súčasťou mikrobiologického odboru sa v r.1982 stalo i novovybudované pracovisko

pre kontrolu vôd a potravín, ktoré v prvých rokoch odborne viedol RNDr. Ing. J. Janošek.

Postupne do laboratória pre kontrolu pitných vôd a potravín nastúpili chemička

RNDr. Eva Gálová, mikrobioložka RNDr. Hana Hlavatovičová.

 

V týchto rokoch malo pracovisko mikrobiologického odboru 30 pracovníkov a počet

vyšetrených vzoriek za rok sa pohyboval na úrovni 180 000.

V roku 1997 sa laboratórium pre kontrolu pitných vôd a potravín presťahovalo do

novovybudovaných priestorov Štátneho zdravotného ústavu v Senici. Mikrobiologické

pracovisko bolo v r.2000 delimitované do organizačnej štruktúry NsP Myjava.

 Po celú dobu existencie Mikrobiologického odboru OHS Senica a neskoršie Štátneho

zdravotného ústavu Senica bolo pracovisko budované tak, aby malo čo najširší odborný

záber v lekárskej a najmä v klinickej mikrobiológii a aby súčasne veľmi úzko

spolupracovalo so všetkými terénnymi pracoviskami hygienickej služby i s klinickým

pracoviskom spádového rajónu a aby im bolo v svojom odbore i vždy dobrou odbornou 

pomocou. O nič menšie ani nebolo úsilie o obhájenie čo najlepšieho odborného kreditu

v tvrdej konkurencii ostatných mikrobiologických pracovísk tým, že dokázalo vždy držať

krok so súčasnými trendmi mikrobiologickej diagnostickej práce.

     V priebehu rokov sa mohlo pracoviskom mikrobiologického odboru prezentovať

i tromi diagnostickými primátmi: prvý záchyt sepse vyvolanej Yersinia enterocolitica

v Československu (1973), prvý záchyt na svete mikroorganizmu Aerococcus viridans

ako pôvodcu infekčnej endokarditídy (1974) a prvý československý záchyt (1978) vajíčok

pečeňovej motolice Dicrocoelium dendriticum v stolici dieťaťa. Úroveň pracoviska lákala

k odborným stážam alebo krátkym odborným návštevám i kolegov – mikrobiológov z iných

slovenských i českých pracovísk. Na pracovisku boli vyriešené i dve výskumné úlohy

oborového plánu MZdSSR (1976-80, 1986-90) v v oblasti prenosnej (plazmidickej)

rezistencie na antibiotiká u agensov Staphylococcus aureus.

Odborné výsledky mikrobiologického pracoviska boli prezentované na rôznych

mikrobiologických  odborných konferenciách doma i v zahraničí,  a to 34 časopiseckými

publikáciami a 79 odbornými prednáškami.

 

 

 

 

 

Fotoarchív:

 

 

Sídlo RÚVZ v budove bývalého ONV Senica

 

 

 

Sídlo RÚVZ v budove bývalej vily Grinsteinovcov

 

 

 

 

Bývalé sídlo RÚVZ v budove terajšieho rímskokatolíckeho farského úradu

 

 

 

Terajšie sídlo RÚVZ v Senici