Úvod >> Zmluvy, objednávky, dodávateľské faktúry a verejné obstarávanie RÚVZ so sídlom v Senici

 

Profil verejného obstarávateľa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona. NR SR  č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou pre verejné obstarávanie, upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO : 00611034

DIČ : 2021043871

 

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000135708/8180

 

Kontakt:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

Kolónia 557

tel.: 034/6510911

fax: 034/6515901

e-mail: se.ou@uvzsr.sk

Internetová adresa: http://www.ruvzse.sk

 

Verejné obstarávanie

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry