Úvod >> Preberanie dokumentov.

 

Oznámenia:

Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosti / objednávky:

Objednávka služieb

Žiadosť - všeobecný formulár

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti.

Žiadosť o opakované preskúšanie (odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti).

 

Súvisiace dokumenty a informácie:

Skúšobný poriadok komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Informácia pre žiadateľov o preskúšanie:

Na aktuálny termín sú žiadatelia pozývaní písomne – pozvánkou.

Bližšie informácie sú uvedené v Skúšobnom poriadku komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

 

S účinnosťou od 01.06.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú

na dobu neurčitú.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.05.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia vydané na dobu neurčitú.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 30.05.2010 a skôr strácajú platnosť týmto dátumom*.

 

* Tieto závery vyplývajú z čl. XXXV zákona NR SR č. 136/2010 Z. Z. O službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z. Z. O ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Vzorové prevádzkové poriadky:

Prevádzkový poriadok telovýchovno-športového zariadenia

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia

Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti

Prevádzkový poriadok telovýchovno – športového zariadenia pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenia pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok ( vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania )

Prevádzkový poriadok (pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat)

Prevádzkový poriadok (vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy.

+ harmonogram upratovania )

Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách

Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou azbestu

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou biologickým faktorom

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou elektromagnetickým poľom

Prevádzkový poriadok pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou hlukom

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, lasery)

Prevádzkový poriadok pre prácu so záťažou teplom a chladom

Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou vibráciami

 

Ostatné:

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež

Zoznam výstražných upozornení, dodatočné informácie o nebezpečnosti a dodatočné prvky označovania

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a zmesi – fyzikálna nebezpečnosť

 

Legislatíva:

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – úplné znenie

 

Odborná spôsobilosť:

Prehľad literatúry na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Študijný materiál v ukrajinskom jazyku pre žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov