Úvod >> Oznamovanie práce druhej kategórie

 

 

Oznamovanie kategórie práce 2

 

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.


Táto informácia o faktoroch práce a pracovného prostredia, pôsobiacich na zamestnancov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou, zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o pracovných expozíciách zamestnancov. Rámcová smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a jej jednotlivé samostatné vykonávacie smernice, týkajúce sa expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia, ustanovujú povinnosti na ochranu zdravia pri práci pri výskyte faktoru práce a pracovného prostredia. Z toho dôvodu je potrebné evidovať a poznať mieru expozície jednotlivým faktorom práce už na úrovni kategórie 2 a to aj na celoslovenskej úrovni.


Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlú iba na jednu e-mailovú adresu
kategoria2@uvzsr.sk. Po spracovaní zaslaného elektronického formuláru bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2. Registratúrny systém Úradu verejného zdravotníctva SR automaticky zabezpečí distribúciu údajov príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa uvedených miest výkonu práce (pracovísk).Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.


Ak v prípade otázok nenájdete odpovede nižšie v „Usmernení na vypĺňanie“ a v „Odpovediach na najčastejšie otázky“, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR na e-mailovej adrese uvedenej v Usmernení na vypĺňanie
ppl@uvzsr.sk prípadne na telefónnych číslach 02/49 284 241, 02/49 284 361 a 02/49 284 248.


elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 (html)
usmernenie k vypĺňaniu a k odosielaniu elektronického formuláru pre oznamovanie kategórie práce 2 (pdf)

Oznamovanie kategórie práce 2 Odpovede na často kladené otázky - FAQ


O schválení elektronického formuláru aj na portáli www.slovensko.sk bude Úrad verejného zdravotníctva SR informovať na svojej internetovej stránke.

 

Posledná úprava Utorok, 15 Január 2019 14:29