Úvod >> Európsky imunizačný týždeň.

 

Európsky imunizačný týždeň – 2023

 

eiwPrevent Protect Immunize / Predchádzať Chrániť Očkovať

 

V roku 2023 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej

zdravotníckej organizácie  už 18. ročník Európskeho imunizačného

týždňa.

Kampaň EIW 2023 bude prebiehať v dňoch od 23. do 29. apríla 2023.

Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu dať sa zaočkovať

v dostatočnom predstihu ešte predtým, ako sa vyskytneme

v rizikovom prostredí, v ktorom môžeme byť vystavení  rôznym

infekčným ochoreniam. Včasné očkovanie je účinný prostriedok,

vďaka ktorému môžeme predísť závažným infekčným ochoreniam

alebo ich komplikáciám.

 

 

 

Témou tohtoročného EIW je slogan

„The big catch up“

„Dobehnime zabudnuté očkovanie“

 

Hlavné odkazy EIW 2023:   

√   „Každá dávka sa počíta“ –  každá     dávka     očkovacej     látky  je  dôležitá    na predchádzanie vzniku

a šírenia infekčných ochorení.  

√   „Včasnosť očkovania je dôležitá“ – očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie  detí

a dospelých je nastavený s cieľom ochrany pred infekčnými ochoreniami v takom časovom intervale,

v ktorom je očkovanie najviac potrebné. Dôležité je teda dodržiavať termíny očkovania v zmysle očkovacieho

kalendára a doočkovať sa chýbajúcimi dávkami očkovacej látky.

 

√ „Rozprávajme sa o očkovaní“ – otvorená komunikácia pacientov a zdravotníckych pracovníkov vytvára

pochopenie a podporuje motiváciu zo strany rodičov dodržiavať termíny očkovania nastavené v očkovacom

kalendári alebo  odporúčaniach expertov.

 

Hlavné cieľové skupiny:

√    rodičia – včasnosť očkovania a doočkovanie detí chýbajúcimi dávkami očkovacej látky

podľa očkovacieho kalendára,

√   deti a mladiství – spektrum typov očkovania je výrazne nad rámec pravidelného povinného očkovania;

na Slovensku je očkovanie dostupné aj proti iným ochoreniam preventabilných očkovaním, ako sú napríklad

ochorenia vyvolané ľudským papilomavírusom (HPV), rotavírusové infekcie, kliešťová encefalitída,

invazívne meningokokové ochorenia, chrípka a ďalšie,  

 

√   staršie osoby – ochorenie Covid-19 napriek klesajúcemu počtu hospitalizácií stále spôsobuje komplikované

stavy, ktoré v mnohých prípadoch vedú k úmrtiu; očkovanie proti  tomuto ochoreniu je pre túto rizikovú skupinu

aj napriek postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení stále dôležité rovnako ako očkovanie

proti iným závažným respiračným ochoreniam.

 

Faktom je, že:

√     počas pandémie ochorenia Covid-19 klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych  krajinách;

v Slovenskej republike je v posledných rokoch stále veľa okresov s nedostatočnou zaočkovanosťou

detí na zabezpečenie kolektívnej imunity a vysoký počet nekompletne očkovaných detí; v poslednom

období zaznamenávame tiež domáce sporadické prípady ochorení, ktoré sa u nás dlhšiu dobu nevyskytovali,

ako sú napríklad osýpky alebo diftéria; 

 

√     očkovacie látky poskytujú príležitosť pre všetkých na pokojnejší život bez strachu zo vzniku menších

alebo väčších ohnísk rôznych nákaz a vypuknutia epidémií infekčných ochorení.

 

Slovenská republika, rovnako ako aj ostatné krajiny, sa plánuje zapojiť do tejto významnej kampane

a podporiť zámer WHO EUROPE. Aktivity budú realizovať pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky

všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva.

 

Veríme, že tohtoročné aktivity EIW prispejú k zvýšeniu zaočkovanosti na Slovensku  nielen v rámci rutinného

očkovania detí ale aj v rámci odporúčaných očkovaní.

 

Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním sú zverejňované na webovej stránke www.uvzsr.sk 

(v časti Očkovanie).

 

Oddelenie epidemiológie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici