História a prítomnosť RÚVZ v Senici

 

 

 

Fragmenty z histórie verejného zdravotníctva

v okresoch Senica, Skalica a Myjava:

 

     História verejného zdravotníctva  v okresoch Senica, Skalica a Myjava začína rokom 1954. kedy bola zriadená okresná hygienická stanica v Skalici. Okresným hygienikom v tom čase bol pre okres Skalica MUDr. Miroslav Krupka.

Neskôr a to v roku 1960 bola okresnou hygieničkou v Senici MUDr. Dagmar Kanisová.

Po zlúčení  týchto okresov do jedného Senického okresu v r.1961 bol okresným hygienikom MUDr. Miroslav Krupka až do r.1981.

Po jeho odchode do dôchodku bol riaditeľom Okresnej hygienickej stanice a zároveň okresným hygienikom v okrese Senica MUDr. Dušan Bachar až po r.19991, kedy ho na poste už premenovanej okresnej hygienickej stanice a po spoločenských zmenách, vymanila MUDr. Katarína Naďová, ako najprv riaditeľka Ústavu hygieny a epidemiológie v Senici (do r.1994), neskôr ako riaditeľka Štátneho zdravotného ústavu (do r.2003) a po tomto roku až do r.2005 už ako okresná hygienička a vedúca služobného úradu, nakoľko organizačne bolo toto pracovisko síce zdravotnícke, ale zákonom ustanovené ako orgán štátnej správy určený na ochranu , podporu a rozvoj verejného zdravia, v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

     Dva roky (2006, 2007) zastupovali funkciu okresného hygienika MUDr. Bučková, MUDr. Lopušná a MUDr. Fitz, z iných regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Od r.2007 je okresným hygienikom a vedúcim služobného úradu Ing. Ondrej Máčalka.

    

     Vo svojich počiatkoch prešla hygienická služba svojim historickým vývojom a to nielen čo sa týka pracovnej činnosti, resp. zamerania až po súčasnosť, ale  aj priestorovými zmenami, personálnym obsadením, materiálno-technickým vybavením a pod.

     Postupne od r.1960, kedy prvé pracovisko okresnej hygienickej stanice bolo umiestnené v jednej miestnosti, v suteréne bývalej Polikliniky v Senici, potom do r.1968 v priestoroch bývalého okresného národného výboru ( toho času odbor krízového riadenia) v samostatnom objekte ( vo dvore ), kde predtým bolo väzenie. V ďalších rokoch až do r.1973 v budove terajšieho Farského úradu v Senici, do r.1992 v objekte bývalého stomatologického pracoviska (vila Grünsteinovcov ) za obchodným domom Perla.  Po jeho reštitúcii sa celé pracovisko (okrem laboratórnych zložiek ) presťahovalo do bývalej slobodárne štátneho podniku Slovenský hodváb v Senici, čomu predchádzala takmer kompletná rekonštrukcia budovy, kde na sídlisku Kolónia pôsobí dodnes.

      

     Na odbornej činnosti, či už v rámci jednotlivých pracovísk ako boli oddelenia: komunálnej a všeobecnej hygieny (neskôr hygiena životného prostredia a zdravia), hygieny školskej a detí (neskôr hygiena detí a dorastu), hygieny pracovného prostredia (neskôr hygiena preventívneho pracovného  lekárstva), hygieny výživy, epidemiológie a po r.1993 aj oddelenie zdravotnej výchovy, čo bolo delimitované z bývalej Polikliniky v Senici sa podieľalo množstvo zamestnancov, z ktorých svojho času mnohí prispeli k rozvoju verejného zdravotníctva v okresoch Senica, Skalica a Myjava, ba aj v širšom meradle či už Trnavského samosprávneho kraja alebo Slovenska. Medzi nich patrili: MUDr. Miroaslav Krupka (najprv vedúci oddelenia komunálnej a všeobecnej hygieny, neskôr ako okresný hygienik), Ing. Vojtech Kulčár (vedúci oddelenia komunálnej a všeobecnej hygieny), MUDr. Jozef Andel (vedúci oddelenia hygieny mládeže a zástupca okresného hygienika), Ing. Eduard Timko (vedúci oddelenia hygieny práce), MVDr. Eva Kozmová (vedúca oddelenia hygieny výživy, MUDr. Trubirohová, MUDr. Feriancová, MUDr. Švarcová (všetko vedúce oddelení detí a mládeže), MUDr. Kanisová, MUDr. Máderová, MUDr. Král, MUDr. Kovačič, MUDr. Naďová, MUDr. Dederová (všetci vedúci oddelenia epidemiológie), MUDr. Nemravová (vedúca oddelenia zdravotnej výchovy).

Z terajších dlhoročných zamestnancov najmä: Ing. Samuel Súkup (vedúci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva), Ing. Ondrej Máčalka (vedúci oddelenia hygieny životného prostredia, od r.2007 regionálny hygienik), Ing. Ľubomír Šarabok (vedúci oddelenia hygieny výživy), Mgr. Adriana Dvouletá (vedúca oddelenia hygieny detí a dorastu).

     Dlhodobo (minulosť) pracovali na rôznych odeleniach: panie a páni Stehlíková (HŽP), Hluchý, Mlčochová (PPL), Adamec, Oboril, Piváková (HV), Valová, Harnúšková (hygiena deti a mládeže), Nemečkay, Theberyová, Helešiová, Pacherová, Fialová (odd.epidemiológie). Mnohí žiaľ už nie sú medzi nami.

     V súčasnosti sú to najmä panie: Filová, Podmajerská, Jagušáková, Martonová, Jediná,

 Mgr. Tencerová,  Mgr. Petrášová,  PhDr. Vlčejová,  Mgr. Molčanová,  Mgr. Machová,

Mgr. Salajková, Mgr. Turanská, Kulhánková, Mgr. Halabrínová a  Mgr. Marečková.

 

     Za obdobie svojej pôsobnosti pracoviska okresnej hygienickej stanice, ústavu hygieny a epidemiológie i štátneho zdravotného ústavu, až po r.2015 bolo zaznamenaných  a riešených niekoľko významných hygienických udalostí, najmä však:

 

-       v r. 1965 epidémia Dizentérie v Skalici, pričom bolo preverované zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu

-       r.1962 1965 bol zaznamenaný vysoký výskyt TBC u kráv . Vyšetrovanie mlieka a iných mliečnych surovín

-       v r.1966 bolo zrušených 8 súvislých rómskych osád

-       r.1996 – epidémia šarlachu v ZŠ a MŠ Kúty

-       v 60-tych rokoch sa budovali verejné vodovody, vodné zdroje

-       v r.1969 bola epidémia chrípky v mesiacoch január a február 26107 ochorení      , v mesiacoch apríl, máj 16720 ochorení

-       r.1969 – epidémia salmonelózy, 197 ochorení v MŠ a SAM Myjava

-       r.1970 – epidémia osýpok, 1952  ochorení

-       r.1973 dyzentéria v MŠ Šaštín-Stráže (42 detí)

-       v r.1971 boli pracovníci OHES Senica vysunutí  do oblasti Trebišov – Kapušany, kde sa zabezpečovali protiepidemické a likvidačné práce pri výskyte cholery

-       v r.1973 výskyt slintačky (Prievaly, Moravský Sv. Ján)

-       v r.1990 1992 sa monitorovalo ovzdušie v oblasti Cementárne v Rohožníku

-       v r.1996 bola mimoriadna situácia  v bývalom podniku Slovenský hodváb, kde vybuchli 2 nádrže etylénglykolumetanolu, spojené s požiarom

 

      Je potrebné ešte uviesť, že veľmi významným pracoviskom pre kompletnú činnosť, či už okresnej hygienickej stanice alebo i neskoršie roky (až do r.1998) v podmienkach ústavu hygieny a epidemiológie alebo štátneho zdravotného ústavu, bolo aj mikrobiologické pracovisko, ktorého začiatky sa píšu od r.1958, kedy bolo založené pôvodne ako  miktrobiologické laboratórium Okresnej hygienickej stanice Myjava, nachádzajúce sa spolu s terénnymi pracoviskami v novostavbe Okresnej hygienickej stanice v Myjave (vtedy bol okres Myjava samostatný okres), čo sa vybudovalo v areáli novostavby Nemocnica Myjava.

     Po územnej reorganizácii ČSR v r.1960 prišlo k vytvoreniu jedného veľkého okresu Senica (zlúčením malých okresov Senica, Skalica a Myjava), kedy celé pracovisko z Myjavy patrilo pod Okresnú hygienickú stanicu v Senici.

Mikrobiologické pracovisko OHS  v období do roku 1963 vykonávalo len veľmi úzky rozsah mikrobiologických vyšetrení, prakticky sa obmedzovalo len na základné diagnostické postupy pre diagnostiku črevných nákaz pre epidemiologické potreby. Klinické pracoviská, a to prevažne  len z myjavskej nemocnice, využívali mikrobiologické vyšetrenia len vo veľmi obmedzenom rozsahu. V roku 1963 sa počet vyšetrených vzoriek za rok pohyboval na úrovni 8000.

     Dostupnosť pre mimomyjavské zdravotnícke zariadenia vrátane Nemocnice v Skalici bolas veľmi nedostatočná, pretože neexistovala organizovaná doprava biologického materiálu do laboratória. Tento stav sa začal na popud mikrobiologického oddelenia a za výraznej angažovanosti vedenia OHS rýchlo zlepšovať od r.1966, kedy bol na základe dôkladnej analýzy navrhnutý prvý variant centrálneho zvozu biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie 3 krát týždenne.

Tento organizačný zásah spolu s výstavbou účelového mikrobiologického pavilónu v areáli nemocnice s poliklinikou Myjava v rokoch 1978 – 81 podmienili rýchly organizačný a metodický rozvoj mikrobiologického pracoviska.

     V rokoch 1958 - 61 viedla pracovisko PhMr. H. Krištufková, v rokoch 1961 63 bol vedúcim mikrobiologického oddelenia MDR. Bartolomej Jusko, ktorý odišiel v r. 1963 do Imuny Michaľany a po jeho odchode nastúpil na miesto vedúceho mikrobiologického oddelenia  RNDr. Josef Janošek, ktorý toto pracovisko viedol až do roku 2002, kedy odišiel do dôchodku.

    V roku 1963 pri nástupe RMDr. J.Janoška do funkcie malo mikrobiologické pracovisko 8 pracovníkov.

Rozsah poskytovaných mikrobiologických vyšetrení sa začal od r. 1963 výrazne zvyšovať. V roku 1966 bolo v rámci mikrobiologického oddelenia vybudované nové pracovisko –     Laboratórium pre diagnostiku Mycobacterium tbc., mikrobiologické oddelenie sa začalo venovať príprave bakteriálnych autovakcín, rozšírila sa paleta diagnostikovaných agensov na úseku klinických mimočrevných vzoriek, rozširovala sa paleta sérologickýchnáväzne na to i imunologických metodík.

    V rokoch 1964 – 66 pracovala na oddelení MUDr. Viera Janečková, ktorá prešla do Mikrobiologického oddelenia OHS Trnava. V roku 1971 nastúpila na mikrobiologické oddelenie RNDr. Jana ValáškováNavrátilová, v roku 1975 bol káder vysokoškolských pracovníkov posilnený o RNDr. Františka Ondrisku.

     V roku 1974 sa Mikrobiologické oddelenie rozrástlo na Mikrobiologický odbor OHS Senica, v ktorom sa postupne odborne vyprofilovali 3 oddelenia: odd. bakteriológie, odd. imunoserológie a od r.1984 oddelenie parazitologické.

      V rokoch 1977 – 81 prebiehala výstavba nového osobitného mikrobiologického pavilónu v areáli NsP Myjava, nakoľko stávajúca budova mikrobiológie s kapacitou nevyhovovala vykonávanej odbornej činnosti mikrobiologického pracoviska. Do novej budovy sa pracovisko mikrobiologického odboru nasťahovalo v auguste 1981. V 80-tych rokoch sa v dôsledku zlepšenia priestorových podmienok zaznamenalo i výrazné zlepšenie kvalitatívneho i kvantitatívneho rozsahu poskytovaných mikrobiologických vyšetrení.

     Súčasťou mikrobiologického odboru sa v r.1982 stalo i novovybudované pracovisko pre kontrolu vôd a potravín, ktoré v prvých rokoch odborne viedol RNDr. Ing. J. Janošek. Postupne do laboratória pre kontrolu pitných vôd a potravín nastúpili chemička RNDr. Eva Gálová, mikrobioložka RNDr. Hana Hlavatovičová.

V týchto rokoch malo pracovisko mikrobiologického odboru 30 pracovníkov a počet vyšetrených vzoriek za rok sa pohyboval na úrovni 180 000.

V roku 1997 sa laboratórium pre kontrolu pitných vôd a potravín presťahovalo do novovybudovaných priestorov Štátneho zdravotného ústavu v Senici. Mikrobiologické pracovisko bolo v r.2000 delimitované do organizačnej štruktúry NsP Myjava.

 Po celú dobu existencie Mikrobiologického odboru OHS Senica a neskoršie Štátneho zdravotného ústavu Senica bolo pracovisko budované tak, aby malo čo najširší odborný záber v lekárskej a najmä v klinickej mikrobiológii a aby súčasne veľmi úzko spolupracovalo so všetkými terénnymi pracoviskami hygienickej služby i s klinickým pracoviskom spádového rajónu a aby im bolo v svojom odbore i vždy dobrou odbornou  pomocou. O nič menšie ani nebolo úsilie o obhájenie čo najlepšieho odborného kreditu v tvrdej konkurencii ostatných mikrobiologických pracovísk tým, že dokázalo vždy držať krok so súčasnými trendmi mikrobiologickej diagnostickej práce.

     V priebehu rokov sa mohlo pracoviskom mikrobiologického odboru prezentovať i troma diagnostickými primátmi: prvý záchyt sepse vyvolanej Yersinia enterocolitica v Československu (1973), prvý záchyt na svete mikroorganizmu Aerococcus viridans ako pôvodcu infekčnej endokarditídy (1974) a prvý československý záchyt (1978) vajíčok pečeňovej motolice Dicrocoelium dendriticum v stolici dieťaťa. Úroveň pracoviska lákala k odborným stážam alebo krátkym odborným návštevám i kolegov – mikrobiológov z iných slovenských i českých pracovísk. Na pracovisku boli vyriešené i dve výskumné úlohy oborového plánu MZdSSR (1976-80, 1986-90) v v oblasti prenosnej (plazmidickej) rezistencie na antibiotiká u agensov Staphylococcus aureus.

Odborné výsledky mikrobiologického pracoviska boli prezentované na rôznych mikrobiologických  odborných konferenciách doma i v zahraničí,  a to 34 časopiseckými publikáciami a 79 odbornými prednáškami.

 

 

Poďakovanie:

Touto cestou ďakujem všetkým súčasným i bývalým zamestnancom, ktorí prispeli k tvorbe týchto fragmentov, či už spomienkami, fotografiami alebo písomnými dokumentmi.

          

 

                                                                                             Ing. Ondrej  Máčalka

 

 

 

 

Fotoarchív:

 

 

Sídlo RÚVZ v budove bývalého ONV Senica

 

 

 

Sídlo RÚVZ v budove bývalej vily Grinsteinovcov

 

 

 

 

Bývalé sídlo RÚVZ v budove terajšieho rímskokatolíckeho farského úradu

 

 

 

Terajšie sídlo RÚVZ v Senici

 

 

 

Prvý okresný hygienik MUDr. Miroslav Krupka

 

 

 

 

Terajší regionálny hygienik Ing. Ondrej Máčalka