Úvod >> Preberanie dokumentov.

 

Žiadosti / objednávky:

Objednávka služieb

Žiadosť - všeobecný formulár

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti.

Žiadosť o opakované preskúšanie (odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti).

 

Súvisiace dokumenty a informácie:

Skúšobný poriadok komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Informácia pre žiadateľov o preskúšanie:

Na aktuálny termín sú žiadatelia pozývaní písomne – pozvánkou.

Bližšie informácie sú uvedené v Skúšobnom poriadku komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

 

S účinnosťou od 01.06.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú

na dobu neurčitú.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.05.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia vydané na dobu neurčitú.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 30.05.2010 a skôr strácajú platnosť týmto dátumom*.

 

* Tieto závery vyplývajú z čl. XXXV zákona NR SR č. 136/2010 Z. Z. O službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z. Z. O ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Vzorové prevádzkové poriadky:

Prevádzkový poriadok lekárne

Všeobecný prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia

Príloha č. 3 k prevádzkovému poriadku – stomatologická ambulancia

Príloha č. 4 k prevádzkovému poriadku – dialyzačné služby

Príloha č. 5 k prevádzkovému poriadku – gynekologická ambulancia

Príloha č. 6 k prevádzkovému poriadku – endoskopické pracovisko

Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj pokrmov a nápojov

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi pre pneuservis

 

Legislatíva:

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – úplné znenie

 

Odborná spôsobilosť:

Prehľad literatúry na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov