Úvod >> Úradná tabuľa

 

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenie priestorov do prevádzky

 

Žiadateľ:    BERENIQ, s.r.o., SNP 1786/17, 908 51  Holíč, IČO: 51 704 986

Prevádzka: BERENIQ coffe & cake, SNP 3289/25, 908 51  Holíč

Vyvesené:  09. 07. 2018

Verejná vyhláška (súbor vo formáte .PDF)

 

Rozhodnutie:

RÚVZ so sídlom v Senici vyhovuje žiadosti účastníka konania BERENIQ, s.r.o. a podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. súhlasí s návrhom na uvedenie priestorov kaviarne BERENIQ coffe & cake, SNP 3289/25, Holíč do prevádzky. Súčasne schvaľuje podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z prevádzkový poriadok pre činnosť vykonávanú v kaviarni BERENIQ coffe & cake, SNP 3289/25, Holíč.

 

Vyvesené:  27. 07. 2018

Rozhodnutie (súbor vo formáte .PDF)

____________________________________________________________________

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenie priestorov do prevádzky

 

Žiadateľ:    Libor Petráček, Potočná 2647/108, 909 01 Skalica, IČO: 51 671 646

Prevádzka: Chef Bistro, SNP 3287/23, 908 51  Holíč

Vyvesené:  24. 07. 2018

Verejná vyhláška (súbor vo formáte .PDF)

____________________________________________________________________