Úvod >> Kúpacia sezóna 2019

 

 

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách a prírodných

vodných plochách v okrese Senica a Skalica

počas kúpacej sezóny 2019

 

 

 

V prevádzkovaní vody určenej na kúpanie (VUK) a umelých kúpalísk v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli zistené problémy s povolenou rekreáciou. Na prírodných kúpaliskách sa pravidelne podľa plánovaného harmonogramu v dvojtýždňových intervaloch monitoruje kvality vody na kúpanie. Kontrola bazénovej vody sa robí jedenkrát mesačne.

 

Kvalita vody na VUK

Lokalita

 

Rekreácia

 

Kvalita vody

 

Poznámka

názov

okres

typ

Kunovská priehrada Sobotište

Senica

vodná

nádrž

organizovaná

Vzorka vody odobratá 31.07.2019

 

 

Bazény umelých kúpalísk v okrese Senica a Skalica

Názov

Okres

Typ

Počet bazénov

Poznámka

Mestské kúpalisko Senica

Senica

netermálne

2

vyhovuje

Kúpalisko RO Zlatnícka dolina Skalica

Skalica

netermálne

3

vyhovuje

 

 

Na prírodných vodných plochách bez štatútu prírodných kúpalísk (PK) a vôd určených na kúpanie (VUK) Šaštín Stráže Gazarka, Gbely Adamov štrkovisko a Sekule štrkovisko bola vykonaná kontrola kvality vody na kúpanie v mesiaci júl. Ďalší monitoring kvality vody na kúpanie bude vykonaný v mesiaci august.

 

Kvalita vody na prírodných vodných plochách bez štatútu PK a VUK

Lokalita

 

Rekreácia

 

Kvalita vody

 

Poznámka

názov

okres

typ

Šaštín Stráže

Gazarka

Senica

štrkovisko

neorganizovaná

Vzorka vody odobratá 31.07.2019

 

Gbely Adamov

Skalica

štrkovisko

neorganizovaná

Vzorka vody odobratá 31.07.2019

 

Sekule

Senica

štrkovisko

neorganizovaná

Vzorka vody odobratá 31.07.2019

 

 

 

Legislatíva v oblasti vody na kúpanie:

-  Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

-  Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

-  Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

 

 

Internetové profily vôd:

- Vodná nádrž Kunovská priehrada