Úvod >> Imunologický prehľad v SR 2018

 


MZ SR/ÚVZ SR: Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018

(záverečná správa)

 

Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018 (záverečná správa vo formáte .PDF)

 


MZ SR/ÚVZ SR: Očkovací kalendár na Slovensku sa bude upravovať

 

Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR poznajú závery a odporúčania formulované Pracovnou skupinou pre imunizáciu v súvislosti s výsledkami Imunologického prehľadu na Slovensku v roku 2018. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a hlavný hygienik SR Ján Mikas s jej závermi a odporúčaniami súhlasili a budú zapracované do Záverečnej správy k Imunologickému prehľadu (IP) 2018. Závery budú premietnuté do úpravy očkovacieho kalendára.

 

Závery Pracovnej skupiny pre imunizáciu vyplývajúce z výsledkov Imunologického prehľadu 2018:

 

MZ SR spolu s ÚVZ SR plánujú zmenu očkovacieho kalendára na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. Podľa novej očkovacej schémy budú deti očkované druhou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v šiestom roku, v súčasnosti je to v 11. roku života. Obdobie aplikovania prvej dávky MMR vakcíny zostáva nezmenené, naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života.

 

„Zo záverov Imunologického prehľadu v SR vyplynulo rozhodnutie posunúť druhú dávku vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v rámci povinného pravidelného očkovania z 11. roku života do šiesteho roku života. Ide o dôležitý a potrebný krok s dôrazom na efektívnejšiu ochranu zdravia detí pred infekčnými ochoreniami. Aj v rámci súčasných epidémií osýpok na Slovensku ako aj v Európe evidujeme vysokú chorobnosť práve u detí, ktoré vnímam ako najzraniteľnejšiu skupinu populácie. Druhou dávkou MMR vakcíny sú už v súčasnosti očkované v predškolskom veku v rámci povinného očkovania deti z Českej republiky, Slovinska, Chorvátska alebo Talianska,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.


Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky MMR vakcíny do šiesteho roku života je reakciou na laboratórne výsledky IP 2018, ktoré ukázali, že podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov sa pohybuje od 97,24% u 3-ročných detí po 93,46% u 5 až 9-ročných detí.

„Výsledky možno považovať za uspokojivé, avšak vzhľadom na zvýšený výskyt osýpok na Slovensku a v Európe je potrebné zvýšiť ochranu zdravia detí. Našim zámerom je, aby boli deti už pri nástupe do školy kompletne očkované dvoma dávkami MMR vakcíny, čo zabezpečí väčšiu ochranu proti osýpkam než v súčasnosti podávaná prvá dávka vakcíny v 15.-18. mesiaci života a druhá dávka vakcíny v 11. roku života. Týmto krokom sa posilní ochrana zdravia detí a zníži sa riziko vzniku a šírenia osýpok v školských kolektívoch,“  uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.


„V súčasnosti sa už pracuje na novele vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá prinesie úpravu očkovacieho kalendára. Zmeny by do praxe mohli byť zavedené v budúcom roku a verím, že pomôžu k ešte lepšej ochrane detí pred vznikom a šírením infekčných ochorení,“
povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 

Zmeny sú plánované aj v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A. Navrhuje sa rozšírenie veku očkovania dvojročných detí žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania na očkovanie vo veku dva až päť rokov.
 

Zmeny v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A považuje hlavný hygienik SR za opodstatnené. Z výsledkov IP 2018 vyplynulo, že hoci majú vakcíny proti vírusovej hepatitíde A vysokú účinnosť (vysoká proporcia pozitívnych výsledkov u očkovaných - 96,2 %), zaočkovanosť detí do 10 rokov veku je veľmi nízka. Vo vekovej skupine 1-až 4-ročných detí dosahuje 8,6 % a vo vekovej skupine 5-až 9-ročných 15 %.

„Rozšírenie veku očkovania z aktuálnych dvoch rokov na dva až päť rokov života v rámci odporúčaného očkovania detí pochádzajúcich z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania je krokom, ktorý vyplynul z doterajšej praxe očkujúcich lekárov. Časové rozpätie očkovania sa navrhuje rozšíriť na vek, kedy sa nevykonáva žiadne povinné očkovanie a lekári tak budú mať dostatok času na očkovanie proti vírusovej hepatitíde A, od čoho si sľubujeme vyššiu zaočkovanosť týchto detí,“ konštatoval hlavný hygienik SR.
 

Záverečná správa k IP 2018 potvrdzuje priebežnú zverejnenú marcovú informáciu o najvyššej vnímavosti 35 až 39-ročných účastníkov IP 2018 k ochoreniu na osýpky (proporcia negatívnych výsledkov 18,8 %). Ide o osoby, ktoré boli v tom čase očkované menej stabilnou  (účinnou) vakcínou z dôvodu často nedodržiavaného chladového reťazca v pediatrických obvodoch. U osôb však mohlo dôjsť aj k vyvanutiu imunity, teda postupnému poklesu hladiny ochranných protilátok v organizme.

„V rámci Imunologického prehľadu 2018 boli u 503 osôb (rôznych vekových skupín) potvrdené negatívne alebo hranične výsledky protilátok proti osýpkam. Odporúčame im očkovanie jednou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Uvedené odporúčané očkovanie im bude uhrádzané príslušnou zdravotnou poisťovňou,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR.

Rovnako zdôraznila, že na základe výsledkov Imunologického prehľadu 2018 MZ SR spolu s ÚVZ SR odporúčajú osobám vo veku 25-49 rokov v rámci celého Slovenska, ktoré nie sú kompletne očkované dvomi dávkami MMR vakcíny alebo nepoznajú svoj očkovací status, s výnimkou osôb s kontraindikáciou očkovania, preočkovanie jednou dávkou MMR vakcíny, a to prioritne zamestnancom v detských kolektívoch ale aj zdravotníckym zamestnancom.


Výsledky IP 2018 boli odoslané lekárom

Definitívne výsledky sérologických vyšetrení účastníkov IP 2018 už boli zaslané lekárom, ktorí vykonávali odbery krvi od vybraných 4218 osôb. Lekári oboznámia účastníkov alebo zákonných zástupcov detí s výsledkami sérologického vyšetrenia a poskytnú im odporúčania ohľadom prípadného zaočkovania.

Do IP 2018 sa zapojilo 322 praktických lekárov. V laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici boli vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku od 1-69 rokov.

IP 2018 sa realizoval po 16 rokoch od posledného uskutočneného celopopulačného sérologického vyšetrenia v roku 2002 a preveroval stav imunity populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovej hepatitíde A, B a C. Zrealizovaný bol z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR a pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

 

 

ÚVZ SR: Ukončili sme laboratórne vyšetrovania vzoriek krvi

účastníkov Imunologického prehľadu SR 2018

 

medicNárodné referenčné centrum pre morbilli, rubeolu a parotitídu pri Úrade verejného zdravotníctva SR a Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ukončili laboratórne vyšetrovanie vzoriek krvi účastníkov Imunologického prehľadu SR 2018.


V najbližšom období budú výsledky sumarizované, analyzované, štatisticky spracované a vyhodnocované. Závery a odporúčania Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady budú verejnosti známe začiatkom roka 2019. Následne budú o výsledkoch sérologických vyšetrení oboznámení aj účastníci Imunologického prehľadu prostredníctvom svojich praktických lekárov.

 

Imunologický prehľad preverí aktuálny stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. „Závery a zistenia spracovaných výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek krvi môžu buď potvrdiť súčasnú očkovaciu stratégiu na Slovensku, alebo poukázať na prípadnú potrebu jej úpravy alebo zmeny. Pri ochoreniach, ktoré nie sú súčasťou Národného imunizačného programu SR, umožní aktuálny stav imunity detí i dospelých odhadnúť ďalší vývoj chorobnosti, prípadne aj úpravu, naplánovanie a zabezpečenie potrebných preventívnych opatrení a liečby,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.


Do Imunologického prehľadu sa zapojilo celkom 320 všeobecných lekárov pre deti  a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí odobrali vzorku krvi od 4 232 detí a dospelých na laboratórne sérologické vyšetrenie s cieľom zistiť hladinu protilátok proti vybraných prenosným ochoreniam. Všetkým, ktorí participovali na realizácii Imunologického prehľadu, veľmi pekne ďakujem,“ hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

 


Prípravu Imunologického prehľadu sme začali už v januári 2018

Samotná realizácia Imunologického prehľadu odštartovala pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva SR v júli tohto roka. Vybraní praktickí lekári v ambulanciách odoberali vzorky krvi počas letných a jesenných mesiacov (od 1.7. do 12.10 2018). Prepravu odobratých vzoriek krvi zabezpečovalo 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vzorky krvi boli transportované do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde typu A, B a C) a do Národného referenčného centra pre morbilli, rubeolu a parotitídu. Spomínané dve laboratórne pracoviská vykonávali sérologické vyšetrenia v období približne dvoch mesiacov.

 


Prečo sa zisťuje hladina protilátok proti osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B a C

Svetová zdravotnícka organizácia považuje 95-percentná mieru zaočkovanosti za dostatočnú pre zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie. Avšak v Slovenskej republike v rámci základného očkovania k 31. 8. 2017 v ročníkoch narodenia 2011 až 2015 v niektorých krajoch nebola vyššie uvedená hranica zaočkovanosti proti osýpkam, mumpsu a ružienke dosiahnutá. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska – čím vznikajú vnímavé rizikové skupiny populácie. Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí k ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80% do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu.

 

Informácie nájdete aj na webe MZ SR: http://www.health.gov.sk/Clanok?prehlad-imunologicky

 

 

 

Imunologický prehľad 2018: Vyšetrujeme odobrané vzorky krvi s cieľom zistiť hladinu

protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam

 

scienceV Národnom referenčnom centre pre morbilli, mumps a rubeolu (NRC pre MMR) pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a na Špecializovanom pracovisku pre vírusové hepatitídy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici sa v súčasnosti realizujú vyšetrenia hladiny protilátok proti šiestim prenosným ochoreniam v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018.


Odborníci v laboratóriách zisťujú stav imunity slovenskej populácie proti osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovej hepatitíde A, B a C. Odbery vzoriek krvi v rámci IP 2018 realizovali prostredníctvom všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých od 1. júla 2018  do 12. októbra 2018. V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4218 osôb, detí aj dospelých vo veku od 1 do 69 rokov.

 

Po ukončení vyšetrení protilátok sa v priebehu decembra 2018 budú výsledky sumarizovať, vyhodnocovať a štatisticky spracovávať. Prvé výsledky IP by mali byť známe ku koncu roka 2018.


Lekári, ktorí vykonávali odbery krvi v rámci IP 2018 oznámia každému účastníkovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi výsledky sérologického vyšetrenia a v prípade patologických alebo neočakávaných nálezov zabezpečia a odporučia potrebnú zdravotnú starostlivosť, resp. možnosť dať sa zaočkovať.


Mimoriadne dôležitou podmienkou realizácie IP 2018 bola ochota vybraných osôb zúčastniť sa vyšetrení spojených s odberom krvi i aktívny prístup všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí zabezpečovali odbery krvi.


Poďakovanie patrí aj členom koordinačného tímu ÚVZ SR, pracovníkom odborov a oddelení epidemiológie všetkých 36 RÚVZ v SR a Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a NRC pre MMR ÚVZ SR za úspešné zvládnutie tejto dôležitej fázy IP 2018.


Výsledky sérologických vyšetrení vzoriek krvi budú slúžiť na prípadné prehodnotenie, úpravu či zmenu stratégie očkovania na Slovensku.


(Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r. hlavný hygienik Slovenskej republiky)

 

 

 

ÚVZ SR: Lekári odobrali v rámci Imunologického prehľadu 2018 už 1 363 vzoriek krvi

 

Od začiatku júla 2018 odobrali pediatri a všeobecní lekári pre dospelých v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018 už 1 363 vzoriek krvi. Účastníkov IP si budú vybraní lekári pozývať do svojich ambulancií postupne až do septembra. Do IP 2018 je zapojených 4 218 osôb, odbery krvi vykonáva 338 lekárov v ambulanciách prvého kontaktu. U detí vo veku 1-5 rokov sa odoberá 4,5 ml krvi, u detí 6 ročných a starších a u dospelých sa odoberá 9 ml krvi.


Koordinátorom IP 2018 je Úrad verejného zdravotníctva SR

Koordinátorom IP 2018 hlavný hygienik SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. V okresoch zabezpečuje imunologický prehľad 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Po odbere krvi každý všeobecný lekár, ktorý realizoval odber, skontaktuje územne príslušný RÚVZ, ktorý vzorky krvi preberie. Tie sa potom rozdistribuujú za presne stanovených transportných podmienok do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (vykoná sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A,B, C) a do Národného referenčného centra pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR (vykoná sérologické vyšetrenie na protilátky proti osýpkam, mumpsu a ružienke). Ochrana osobných údajov je zabezpečená.

 

Vyšetrenie protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam sa bude realizovať v septembri a októbri 2018. Sumarizovanie, vyhodnocovanie a štatistické spracovávanie výsledkov sérologických vyšetrení prebehne v októbri a novembri 2018. Výsledky IP 2018 by mali byť známe v decembri 2018.


Všeobecní lekári vykonávajúci odber krvi v rámci IP 2018 oboznámia účastníkov IP, resp. ich zákonných zástupcov s výsledkom sérologického vyšetrenia ako aj s postupom a zabezpečením potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade zistenia patologických alebo neočakávaných nálezov realizovaných sérologických vyšetrení, ako aj s možnosťou očkovania.

 


IP 2018 ukáže stav imunity Slovákov proti vybraným prenosným ochoreniam

Imunologický prehľad SR 2018 ukáže stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek krvi v rámci IP bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku. Výber účastníkov IP je náhodný, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. Posledný Imunologický prehľad v SR bol realizovaný v roku 2002.


(Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR)

 

 

 

ÚVZ SR: Začali sme realizovať Imunologický prehľad v SR 2018,

ktorým zistíme stav imunity slovenskej populácie

 

laboratory3Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 začína Úrad verejného zdravotníctva SR s jeho realizáciou. Cieľom prehľadu je zároveň preverenie účinnosti súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka. Hlavným koordinátorom IP 2018 je hlavný hygienik Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Realizáciu IP 2018 zabezpečí všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Výsledky imunologického prehľadu pomôžu prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania v Slovenskej republike.


Základným cieľom Imunologického prehľadu je získať informácie do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania. Laboratórne budú vyšetrené séra od 4218 osôb, zapojí sa spolu 338 lekárov, z toho 123 všeobecných lekárov pre dospelých a 215 všeobecných lekárov pre deti a dorast.


Reprezentatívnosť vyšetrovanej vzorky osôb zabezpečuje výber na základe počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch a krajoch, pričom sa zohľadnili počty obyvateľov v jednotlivých vekových skupinách. Rovnomerne budú zastúpené obe pohlavia vo veku od 1-69 rokov. Vzorku vyšetrovaných osôb tvorí 25 vekových skupín: 1-9 roční v jednoročných intervaloch, 20-39 roční v päťročných intervaloch a 40-69 roční v desaťročných intervaloch,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.


Šesť prenosných ochorení

V rámci IP 2018 sa preverí úroveň kolektívnej imunity proti šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke (MMR), vírusovej hepatitíde A, vírusovej hepatitíde B a vírusovej hepatitíde C.


Administratívnou kontrolou očkovania k 31.8.2017 bola na celoslovenskej úrovni zistená zaočkovanosť pod 95 % v rámci základného očkovania proti MMR v ročníku narodenia 2015 (zaočkovanosť dosiahla 94,8 %). Na úrovni krajov sa nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistila v rámci základného očkovania proti MMR v 15. – 18. mesiaci života (očkovanie prvou dávkou vakcíny): v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch, v ročníku narodenia 2014 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2013 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2012 tiež v dvoch krajoch a v ročníku narodenia 2011 v jednom kraji. Na okresnej úrovni 95 % hranicu zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.


V prípade zaočkovanosti v 11. roku života (očkovanie druhou dávkou vakcíny), na celoslovenskej aj krajskej úrovni zaočkovanosť neklesla v kontrolovaných ročníkoch narodenia pod 95 %. Na okresnej úrovni hranicu 95 % nedosiahlo šesť okresov.


Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí k závažným ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80% do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu.


Výsledky IP 2018 získané vyšetrovaním protilátkovej odpovede proti MMR a vírusovej hepatitíde B sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a vhodnú úpravu očkovacieho kalendára. Pri ochoreniach, ktoré nie sú súčasťou Národného imunizačného programu SR, umožní aktuálny stav imunity detí i dospelých odhadnúť ďalší vývoj chorobnosti, prípadne aj úpravu, naplánovanie a zabezpečenie potrebných preventívnych opatrení a liečby.


Od odberu krvi po výsledky


Odbery krvi zo žily budú všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých vykonávať počas pracovných dní - od pondelka do štvrtka.

U detí vo veku 1-5 rokov sa odoberie 4,5 ml krvi, u detí 6 ročných a starších a u dospelých sa odoberie 9 ml krvi.


Vo vekovej skupine 1-5 ročných detí bude pre každý vek vyšetrených 222 osôb, v skupine 6-19 ročných bude pre každý vek vyšetrených 111 osôb a vo vekovej skupine 40-69 ročných, bude pre každý vek vyšetrených 222 osôb.


Odbery a transporty vzoriek krvi budú prebiehať od začiatku júla do septembra 2018, v septembri a v októbri 2018 sa vzorky laboratórne vyšetria. Sumarizovanie, vyhodnocovanie a štatistické spracovávanie prebehne v októbri a novembri. Výsledky IP 2018 by mali byť známe v decembri 2018.


Zdravotné výhody

 

,,Každý, kto sa na imunologickom prehľade zúčastní, získa viacero zdravotných výhod. Predovšetkým zistí, či má protilátky proti sledovaným prenosným ochoreniam a či má vyššie riziko ochorieť na tieto ochorenia. Výsledky vyšetrenia ukážu, či nepotrebuje napríklad očkovanie alebo liečbu. V prípade, ak nie je účastník IP 2018 imúnny, môže mu lekár odporučiť očkovanie“, povedal hlavný hygienik SR.


Posledný imunologický prehľad sa v Slovenskej republike realizoval v roku 2002. ,,Imunitný prehľad spred pätnástich rokov preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu a potvrdil, že schémy očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam boli v rámci pravidelného povinného očkovania nastavené správne. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie Slovenskej republiky, napríklad z dôvodu cestovania osôb za prácou alebo za turistikou i s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95 %, resp. pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, bolo rozhodnutie o realizácii imunologických prehľadov nevyhnutné,“ zdôraznil hlavný hygienik SR.

 

 

Som účastník Imunologického prehľadu v SR 2018:

Aké mám z toho výhody?

 

 

medicDeťom i dospelým sa na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam odoberie v ambulanciách všeobecných lekárov malé množstvo krvi zo žily. Odber krvi môžu pediatri a všeobecní lekári pre dospelých vykonať iba po poskytnutí úplného poučenia a podpísaní informovaného súhlasu účastníkom Imunologického prehľadu v SR 2018 (IP 2018), respektíve jeho zákonným zástupcom.


Účastník imunologického prehľadu získa viaceré zdravotné výhody. Bude mať podrobnú informáciu o stave svojej imunity proti sledovaným ochoreniam, či má alebo nemá vyššie riziko ochorieť na osýpky, mumps, ružienku či vírusovú hepatitídu A, B a C. Takisto dostane informáciu o prípadnej potrebnej zdravotnej starostlivosti, napríklad o odporúčanom očkovaní alebo o nevyhnutnej liečbe.


„Účastníci Imunologického prehľadu 2018 budú vybraní na základe náhodne stratifikovaného výberu, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení obidvoch pohlaví. Podkladom pre výber 4218 ľudí sú osoby evidované u vybraných zmluvných lekárov, a to pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých,“
 povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas s tým, že počet účastníkov IP 2018 bol zosúladený s metodikou imunologického prehľadu uskutočneného na Slovensku v roku 2002.


Odber krvi až po podpísaní informovaného súhlasu


Deťom i dospelým sa na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam odoberie v ambulanciách všeobecných lekárov malé množstvo krvi zo žily (deti od 1-5 rokov 4,5 ml krvi a 6-roční, starší a dospelí 9 ml krvi). Pre vyšetrovanú osobu to neznamená prakticky žiadne riziko poškodenia zdravia, riziko komplikácií spojených s odberom krvi sa vo všeobecnosti považuje za minimálne. Ak by predsa len došlo ku komplikáciám, lekár musí zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v súlade s aktuálnymi štandardnými postupmi a odbornými odporúčaniami, vrátane príslušných hlásení a postupov v prípade poškodenia zdravia.


Odber krvi môžu pediatri a všeobecní lekári pre dospelých vykonať iba po poskytnutí úplného poučenia a podpísaní informovaného súhlasu účastníkom IP 2018, respektíve jej zákonným zástupcom. Pri podávaní informácie pred odberom krvi je osoba, respektíve jej zákonný zástupca, oboznámená o význame stanovenia hladiny protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam.


Ochrana osobných údajov bude zabezpečená


Účastník, respektíve jeho zákonný zástupca, má možnosť klásť lekárovi akékoľvek otázky vo vzťahu k uvedeným informáciám a bude mať dostatočný časový priestor na ich pochopenie, zváženie a prijatie slobodného rozhodnutia o účasti v IP 2018. Pri realizácii imunologického prehľadu bude zabezpečená ochrana osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Vyšetrenie odobranej vzorky krvi a následné spracovanie získaných výsledkov pre potreby tohto imunologického prehľadu bude uskutočňované pod prideleným individuálnym kódovým číslom. Odobratá krv nebude použitá na vykonanie iných vyšetrení okrem tých, ktoré sú predmetom IP.


„Odbery vzoriek krvi budú realizované v ambulanciách všeobecných lekárov v mesiacoch júl až september 2018. Vyšetrenie protilátok proti určeným prenosným ochoreniam v rámci IP 2018 bude prebiehať v NRC pre MMR pri ÚVZ SR v Bratislave a na Špecializovanom pracovisku pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Výsledky vyšetrení budú následne štatisticky spracované. Zabezpečená bude ochrana osobných údajov. Všeobecní lekári oboznámia účastníkov IP 2018, resp. ich zákonných zástupcov s výsledkom sérologického vyšetrenia ako aj s postupom a zabezpečením potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade zistenia patologických alebo neočakávaných nálezov realizovaných sérologických vyšetrení, ako aj s možnosťou očkovania,“ 
vysvetlil hlavný hygienik SR.


Celoslovenské výsledky IP 2018 by mali byť známe koncom roka 2018.

                                                                                  

 

Aká je imunita slovenskej populácie?

Zámery Imunologického prehľadu v SR 2018 sme predstavili na pôde Ministerstva zdravotníctva SR

 

Stav imunity populácie proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 ho spúšťa Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je zároveň preveriť účinnosť súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka.


Do zisťovania sa zapoja všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (36). „Umožní nám to získať  informácie, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita populácie, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či sú správne nastavené termíny očkovania. Na základe výsledkov bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.


„Výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb
 evidovaných u všeobecných lekárov,“ hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.


Odbery krvi od júla do septembra


Všeobecní lekári odoberú deťom i dospelým malé množstvo krvi na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam.


Protilátky vyšetrí Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy RÚVZ v Banskej Bystrici a Národné referenčné centrum pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR. Následne sa výsledky štatisticky spracujú a všeobecní lekári budú o nich každého informovať.


,,Každý, kto sa na imunologickom prehľade zúčastní, získa viacero výhod. Predovšetkým zistí, či má protilátky proti sledovaným prenosným ochoreniam, a či má vyššie riziko ochorieť na tieto ochorenia. Výsledky vyšetrenia ukážu, či nepotrebuje napríklad očkovanie alebo liečbu. Ak sa ukáže, že účastník IP 2018 nie je imúnny, môže mu lekár odporučiť očkovanie,“ 
hovorí hlavný hygienik J. Mikas.


Imunologický prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002. ,,Preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu a potvrdil, že schémy očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam boli v rámci pravidelného povinného očkovania nastavené správne. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, či už cestovaním za prácou alebo turistikou, ale aj s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95 %, resp. pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, je však v súčasnosti nevyhnutné urobiť nový imunologický prehľad,“ dodal hlavný hygienik SR.


Aktuálna zaočkovanosť na Slovensku


V rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku narodenia 2015 je v súčasnosti zaočkovanosť v SR na úrovni 94,8 % (k 31.8.2017).


Zaočkovanosť nižšia ako 95% sa zistila aj na úrovni krajov, a to v rámci základného očkovania tzv. MMR vakcínou v 15. - 18. mesiaci života (ide očkovanie prvou dávkou vakcíny): v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch, v ročníku narodenia 2014 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2013 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2012 tiež v dvoch krajoch a v ročníku narodenia 2011 v jednom kraji. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.


V prípade očkovania druhou dávkou vakcíny v 11. roku života, na celoslovenskej aj krajskej úrovni, zaočkovanosť neklesla v kontrolovaných ročníkoch narodenia pod 95 %. Na okresnej úrovni hranicu 95 % nedosiahlo 6 okresov.


Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80% do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu.

 

 

Informačné letáky na stiahnutie:

uvz_imunita_infografika1.pdf

uvz_imunita_infografika2.pdf