Úvod >> Dotazník ÚVZSR

 

 

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 

 

 

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík

spojených s kvalitou vody na kúpanie

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času (k dotazníku sa dostanete kliknutím na link na konci textu).                                                                     

 

Poskytnuté údaje nám poslúžia k zmapovaniu a vyhodnoteniu situácie týkajúcej sa výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Získané údaje budú podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.

 

Verejnosť je počas kúpacej sezóny informovaná o kvalite vody na kúpanie na umelých a prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa z webových sídiel Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Kúpacia sezóna na Slovensku oficiálne trvá od 15. júna do 15.septembra.

 

Link na elektronický dotazník ÚVZSR nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform

 

 

Odbor hygieny životného prostredia a Referát komunikačný ÚVZ SR