Oddelenia úradu

   Poskytovanie informácií

   Informácie pre odbornú verejnosť

   Preberanie dokumentov

    Kontakty

   Užitočné linky

   Legislatíva

   Cenník služieb

   Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávok a faktúr

   Register odborne spôsobilých osôb

   Výročná správa 2019

   Mapa stránok

   Z histórie RÚVZ

     v Senici

   Centrálna evidencia majetku štátu

 

   Spracúvanie osobných údajov

 

 

 

 

 

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami v Európskej únii.

Viac informácií...

 

                             

EPIS:

Aktualizovaný prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica.

Viac informácií...

 

                               

Očkovací kalendár

na rok 2020

Zobraziť očkovací kalendár...

 

Očkovací kalendár na rok 2020 pre pravidelné očkovanie detí a dospelých

Zobraziť očkovací kalendár...

 

 

Elektronická podateľňa

Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ

 

 

 

Portál otvorených dát

RÚVZ v Senici

 

 

Úradná tabuľa

RÚVZ v Senici

 

 

Výberové konania

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia stránok:

27.11.2020

Úvod.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici bol zriadený dňa 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Senica a Skalica.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik Slovenskej republiky.  

 

 

OZNAM:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici odporúča všetkým klientom a návštevníkom úradu, aby zvážili svoju návštevu na RÚVZ Senica, Kolónia 557 a v prípade nevyhnutnosti komunikovali so zamestnancami úradu predovšetkým telefonicky, e-mailom a vložením podania do poštovej schránky.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Ing. Ľubomír Šarabok

poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca

regionálneho hygienika a generálneho tajomníka

 

 

 

Seniori a ochorenie COVID-19, čo je dobré vedieť.  Čítať článok...

 

 

Dôležité oznamy:

 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici číslo: RÚVZ/2020/5636/EPI/Ten o povolení prevádzkovania mobilného antigénového odberového miesta na Hviezdoslavovej ulici č. 323/51 v Senici. čítajte tu...

 

Zrušenie opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici č.

RÚVZ/2020/1459/ÚRH a č. RÚVZ/2020/1460/ÚRH.  čítajte tu...

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Zákaz pohybu na verejnosti v exteriéroch, v interiéroch budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 15.10.2020

Celý článok...

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Uzatvorenie prevádzok s účinnosťou od 15.10.2020

Celý článok...

 

Odporúčaný postup pre osoby COVID-19 pozitívne:

Čo mám robiť ak som COVID-19 pozitívny?

 

Odporúčaný postup pre osoby v kontakte COVID-19 pozitívnymi:

Čo mám robiť ak som bol v kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou?

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vyzýva mestá a obce vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku miest a obcí   čítajte tu...

 

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pri ohrození verejného zdravia č. RÚVZ/2020/1459/ÚRH, účinné od 25.septembra 2020  čítajte tu...

 

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pri ohrození verejného zdravia č. RÚVZ/2020/1460/ÚRH, účinné od 25.septembra 2020  čítajte tu...

 

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín?

 (Zoznam menej rizikových krajín k 1. Septembru 2020: Austrália, Belgicko, Česko, Chorvátsko, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko)

 

Ak ÁNO, ste povinní zaregistrovať sa tu...

 

a postupovať podľa týchto pokynov (kliknite na prepojenie...)

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na materiály, zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 

Prehľad opatrení s platnosťou od 2. septembra 2020

Praktické informácie pre prichádzajúcich zo zahraničia

Výstup z konzília vrátane odôvodnenia jednotlivých opatrení

Súhrn všetkých platných opatrení (článok s aktualizáciou po každej zmene)

 

 

Poskytovanie informácií súvisiacich

s ochorením COVID-19:

Na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu SR a na základe pokynu hlavného hygienika SR

sa dňom 28.05.2020 ruší nepretržitá prevádzka Call centier zriadených na RÚVZ pre verejnosť v súvislosti s ochorením COVID-19. Prevádzka informačných telefonických liniek - Call centier na RÚVZ bude zabezpečená iba počas pracovného času a to od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

 

 

Call centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

(v pracovnom čase od 8.00 do 15.00): tel. č.: 0907/169 312

e-mail: se.koronavirus@uvzsr.sk

 

Ďalšie telefónne čísla dostupné v čase od 8:00 do 15:00 - 0917/149459, 034/6909327

 

RÚVZ so sídlom v Senici: Rozhodnutie RÚVZ/2020/670/EPI/TEN – prevádzkovanie mobilného odberového miesta Fakultná nemocnica Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica. čítajte tu...

 

 

Pozitívne testované osoby

na ochorenie COVID-19

v územnej pôsobnosti

RÚVZ Senica

(okresy Senica a Skalica)

 

čítajte tu...

 

 

 

 

Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky:

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z.z.“)

 

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

 

Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na

-  priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky

-  ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb

-  telovýchovno-športové zariadenia

-  zariadenia starostlivosti o ľudské telo

-  prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom

-  administratívne priestory

-  priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov)

 

Prevádzkovatelia uvedených typov zariadení sú povinní doručiť miestnemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva iba Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z.z.

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici poskytuje poradenstvo a konzultácie podnikateľským subjektom a verejnosti v rozsahu svojich kompetencií v zmysle zákona č.355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov, v zmysle zákona č.152/1992 o potravinách a jeho vykonávacích predpisov,  zákona č. 131/2010 o pohrebníctva a zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.

Vzhľadom na terénnu prácu pracovníkov RÚVZ so sídlom v Senici odporúčame dohodnutie poradenstva a konzultácií vopred na telefónnych číslach

 

Oddelenie epidemiológie:  6909325, 6909327

Oddelenie hygieny výživy:  6909332, 6909334

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:  6909329, 6909331

Oddelenie hygieny životného prostredia: 6909330, 6909328

Oddelenie hygieny detí a mládeže:  6909339

 

 

 

Do odvolania nie je možné uhradiť správny poplatok v hotovosti.

Možnosti úhrady: e-kolkom zakúpeným na pošte, platobnou kartou alebo vystaveným platobným predpisom.

 

 

 

Oznamujeme záujemcom o informácie súvisiace s konaním skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sú dostupné na stránke Preberanie dokumentov.

 

 

 

Nová povinnosť zamestnávateľov od januára 2019:

Oznamovanie kategórie práce zaradenej do druhej kategórie...


Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Viac informácií...

 

 

Cenník správnych poplatkov od 1.10.2012

v zmysle zákona č.145/1994 v platnom znení

žiadosť o vydanie rozhodnutia                            

50 €

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska            

50 €

žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

20 €

vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti                  

30 €

vyhotovenie duplikátu                                              

10 €

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie štátu, obcí a VÚC.

 

Pôsobnosť úradu:

monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,

vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,

zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,

nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,

spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb,

vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe podľa § 9 ods. 20,

vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,

schvaľuje prevádzkové poriadky,

vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 37 ods. 5 a ukladá sankcie.

 

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva úradnú kontrolu potravín:

nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

 

Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku verejného zdravotníctva.

 

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,

zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,

zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,

zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,

zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

vedie evidenciu rizikových prác,

monitoruje kvalitu pitnej vody.

 

 

Vyhlásenie