Oddelenia úradu

   Poskytovanie informácií

   Informácie pre odbornú verejnosť

   Archív

   Preberanie dokumentov

    Kontakty

   Užitočné linky

   Legislatíva

   Cenník služieb

   Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávok a faktúr

   Register odborne spôsobilých osôb

   Výročná správa 2017

   Mapa stránok

   Z histórie RÚVZ

     v Senici

   Centrálna evidencia majetku štátu

 

   Spracúvanie osobných údajov

 

 

 

Elektronická podateľňa

 

Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ

 

 

 

Portál otvorených dát

RÚVZ v Senici

 

 

Úradná tabuľa

RÚVZ v Senici

 

 

 

 

Posledná aktualizácia stránok:

19.05.2019

Úvod.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici bol zriadený dňa 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Senica a Skalica.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik Slovenskej republiky.  

 

 

Do Vašej pozornosti:

 

 

OZNAM

 

Do odvolania nie je možné uhradiť správny poplatok v hotovosti.

Možnosti úhrady: e-kolkom zakúpeným na pošte, platobnou kartou alebo vystaveným platobným predpisom.

 

 

 

Oznamujeme záujemcom o informácie súvisiace s konaním skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sú dostupné na stránke Preberanie dokumentov.

 

 

 

Nová povinnosť zamestnávateľov od januára 2019:

Oznamovanie kategórie práce zaradenej do druhej kategórie...


Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Viac informácií...

 

 

5. máj: deň hygieny rúk

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na  5. mája, upozorňuje  Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk.

Viac informácií...

 

Ako sa chrániť pred kliešťami a ochoreniami ktoré prenášajú

Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od 8 do 10 stupňov Celzia, tento rok zaznamenali ich výskyt rekordne skoro – už vo februári. Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti nim. Viac informácií...

 

Imunologický prehľad v Slovenskej republike 2018

Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 začína Úrad verejného zdravotníctva SR s jeho realizáciou. Cieľom prehľadu je zároveň preverenie účinnosti súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka.  Viac informácií...

 

 

Nepodceňujme chrípku... Viac informácií

Seniori... Viac informácií

Zdravotnícki zamestnanci... Viac informácií

Odporúčanie pre verejnosť ako predísť chrípke Viac informácií...

 

 

Umývajte si ruky často, predídete infekčným chorobám

Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov. Viac informácií...

 

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie

sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti

s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí  alebo ľudí v núdzi. Viac informácií...

 

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami v Európskej únii. Viac informácií...

 

 

                             

Aktualizovaný prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica. Viac informácií...

 

 

                             

Očkovací kalendár na rok 2018

Zobraziť očkovací kalendár...

 

 

 

 

Cenník správnych poplatkov od 1.10.2012

v zmysle zákona č.145/1994 v platnom znení

žiadosť o vydanie rozhodnutia                            

50 €

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska            

50 €

žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

20 €

vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti                  

30 €

vyhotovenie duplikátu                                              

10 €

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie štátu, obcí a VÚC.

 

Pôsobnosť úradu:

    monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

    zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,

    vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

    vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,

    zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,

    nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

    využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

    vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,

    spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

    vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb,

    vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe podľa § 9 ods. 20,

    vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,

    schvaľuje prevádzkové poriadky,

    vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 37 ods. 5 a ukladá sankcie.

 

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva úradnú kontrolu potravín:

    nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

    nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

    nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

    nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

    nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

 

Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku verejného zdravotníctva.

 

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

    zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,

    zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,

    zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

    pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,

    zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,

    zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

    vedie evidenciu rizikových prác,

    monitoruje kvalitu pitnej vody.

 

 

Vyhlásenie