Oddelenia úradu

   Poskytovanie informácií

   Informácie pre odbornú verejnosť

   Preberanie dokumentov

    Kontakty

   Užitočné linky

   Legislatíva

   Cenník služieb

   Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávok a faktúr

   Register odborne spôsobilých osôb

   Výročná správa 2019

   Mapa stránok

   Z histórie RÚVZ

     v Senici

   Centrálna evidencia majetku štátu

 

   Spracúvanie osobných údajov

 

 

 

 

 

Kúpacia sezóna 2020: kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách a prírodných vodných plochách v okrese Senica a Skalica

zobraziť stránku

 

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami v Európskej únii.

Viac informácií...

 

                             

EPIS:

Aktualizovaný prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica.

Viac informácií...

 

                               

Očkovací kalendár

na rok 2020

Zobraziť očkovací kalendár...

 

Očkovací kalendár na rok 2020 pre pravidelné očkovanie detí a dospelých

Zobraziť očkovací kalendár...

 

 

Elektronická podateľňa

Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ

 

 

 

Portál otvorených dát

RÚVZ v Senici

 

 

Úradná tabuľa

RÚVZ v Senici

 

 

Výberové konania

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia stránok:

18.09.2020

Úvod.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici bol zriadený dňa 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Senica a Skalica.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik Slovenskej republiky.  

 

 

Dôležité oznamy:

 

 

Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky:

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z.z.“)

 

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

 

Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na

-  priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky

-  ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb

-  telovýchovno-športové zariadenia

-  zariadenia starostlivosti o ľudské telo

-  prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom

-  administratívne priestory

-  priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov)

 

Prevádzkovatelia uvedených typov zariadení sú povinní doručiť miestnemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva iba Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z.z.

 

 

21. september: Svetový deň Alzheimerovej choroby.

Alzheimerova choroba začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase. čítajte tu...

 

 

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín?

 (Zoznam menej rizikových krajín k 1. Septembru 2020: Austrália, Belgicko, Česko, Chorvátsko, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko)

 

Ak ÁNO, ste povinní zaregistrovať sa tu...

 

a postupovať podľa týchto pokynov (kliknite na prepojenie...)

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na materiály, zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 

Prehľad opatrení s platnosťou od 2. septembra 2020

Praktické informácie pre prichádzajúcich zo zahraničia

Výstup z konzília vrátane odôvodnenia jednotlivých opatrení

Súhrn všetkých platných opatrení (článok s aktualizáciou po každej zmene)

 

 

Poskytovanie informácií súvisiacich

s ochorením COVID-19:

Na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu SR a na základe pokynu hlavného hygienika SR

sa dňom 28.05.2020 ruší nepretržitá prevádzka Call centier zriadených na RÚVZ pre verejnosť v súvislosti s ochorením COVID-19. Prevádzka informačných telefonických liniek - Call centier na RÚVZ bude zabezpečená iba počas pracovného času a to od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

 

 

Call centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

(v pracovnom čase od 8.00 do 15.00): tel. č.: 0907/169 312

e-mail: se.koronavirus@uvzsr.sk

 

Ďalšie telefónne čísla dostupné v čase od 8:00 do 15:00 - 0917/149459, 034/6909327

 

RÚVZ so sídlom v Senici: Rozhodnutie RÚVZ/2020/670/EPI/TEN – prevádzkovanie mobilného odberového miesta Fakultná nemocnica Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica. čítajte tu...

 

 

Pozitívne testované osoby

na ochorenie COVID-19

v územnej pôsobnosti

RÚVZ Senica

(okresy Senica a Skalica)

 

čítajte tu...

 

 

 

 

ÚVZSR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizované dňa 3.7.2020 o pridanie výnimiek z povinného nosenia rúšok od 4. júla 2020, o zmeny v pravidlách organizácie hromadných podujatiach o zmeny pri príchode zo zahraničia... čítajte tu...

 

ÚVZSR: Odporúčanie pre zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (16.6.2020). čítajte tu...

 

ÚVZSR: Aktualizované usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných opatreniach (16.6.2020). čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – povinnosti osôb, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky (izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázanie sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie).

čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – povinnosti osôb, ktoré od 21. mája 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinné od 20. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – podmienky pre usporadúvanie hromadných podujatí, účinné od 20. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – povinnosť uzatvorenia niektorých druhov prevádzok, nové podmienky pre prevádzky s výskytom osôb, účinné od 20. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Usmernenie hlavného hygienika SR pre optimalizáciu plánovanej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti, účinné od 20. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – povinnosti producentov audiovizuálneho diela pri nakrúcaní audiovizuálneho diela, vysielateľov pri výrobe programu a osôb zabezpečujúcich podanie umeleckého výkonu, účinné od 11. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – výkon občianskych pohrebných obradov, účinné od 7. mája 2020.

čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – uzatvorenie prírodných a umelých kúpalísk, zariadení starostlivosti o ľudské telo, zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov, fitness centier, prevádzok zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, účinné od 6. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Zmena v opatrení č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 (zákaz usporadúvania verejných podujatí): výnimka pre výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu. Účinnosť od 6.mája 2020

čítajte tu...

 

ÚVZSR: Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR c. OLP/3353/2020 zo dna 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení), účinný od 1. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a ďalšie s tým súvisiace opatrenia s účinnosťou od 1. mája 2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia). čítajte tu...

 

ÚVZSR: Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie – organizovanie schôdzí štátnych orgánov. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie - Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapiek. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Krízový plán - eobecné zásady pre potravinárske prevádzky. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Stanovisko k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o ľudské telo v domácom prostredí klientov. čítajte tu...

 

ÚVZSR: COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie o uzatvorení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby okrem prevádzok uvedených v opatrení s účinnosťou od 30. marca 2020.

čítajte tu...

 

ÚVZSR: Zmena režimových opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky č. OLP/2773/2020 zo dňa 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a „pohotovostných lekární“. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Zákaz vychádzania a pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (respirátorom, rúškom, šatkou a pod.) platný pre všetky osoby s účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Nariadenie o vykonávaní dezinfekcie priestorov prevádzok (sanitárny deň) každú nedeľu s účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie - dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Zákaz usporadúvania hromadných podujatí od 24.3.2020. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. čítajte tu...

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

Dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti infografiky ohľadom COVID-19, ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou a ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

 

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus? Prečítajte si 10 odporúčaní pri COVID-19 ak ste doma. čítajte tu...

 

COVID-19: Čo robiť ak ste chorí? čítajte tu...

 

COVID-19: Pomoc sebe a druhým. čítajte tu...

 

COVID-19: Osoby s vyšším rizikom ochorenia. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Stanovisko k otázkam pohrebných služieb týkajúcich sa nakladania s ľudskými pozostatkami a organizovania pohrebných obradov v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou (výskyt ochorenia DOVID-19 spôsobeného novým koronavírusom SARS-CoV-2  čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia. Zmena a doplnenie opatrenia (16.3.2020)  čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie o zákaze a obmedzení prevádzok. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Opatrenie, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia čítajte tu...

 

ÚVZSR: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá verzia) čítajte tu...

 

Vláda Slovenskej republiky podľa §8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 06:00 hod mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. čítajte tu...

 

ÚVZSR: Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy čítajte tu...

 

ÚVZSR: Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov čítajte tu...

 

ÚVZSR: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe čítajte tu...

 

ÚVZSR: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení  opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia (izolácia v domácom prostredí) čítajte tu...

 

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19 čítajte tu...

 

ÚVZSR: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia (zákaz organizovania verejných podujatí) čítajte tu...

 

ÚVZSR: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení  opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia čítajte tu...

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informuje verejnosť v súvislosti s výskytom koronavírusu 2019-nCoV a ochorením COVID-19:

- Slovensko zaznamenalo prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19 čítajte tu...

- COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie čítajte tu...

- Usmernenie  hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti  s ochorením

   COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 čítajte tu...

- Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19. čítajte tu...

- Závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR. čítajte tu...

- Odporúčanie v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku. čítajte tu...

- Koronavírus sa zatiaľ Slovenskej republike vyhýba, posilňujeme laboratórne vybavenie. čítajte tu...

- Slovensko je na koronavírus pripravené. čítajte tu...

 

Koronavírus 2019-nCoV / COVID-19:

- Leták - Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov: Manažment pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID-19  čítajte tu...

- Leták – Cestovné odporúčanie: Výskyt nového koronavírusu 2019-nCoV  čítajte tu...

- Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusom?  čítajte tu...

- Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ, alebo dýchavičnosť?  čítajte tu...

 

ÚVZSR: Kroky prijímané hlavným hygienikom SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV.

Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a  USA.  Viac informácií...

 

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny.

Viac informácií...

 

Chráňme sa očkovaním: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spustil web na podporu významu očkovania detí. Web stránka s názvom „Chráňme sa očkovaním“ na doméne www.ockovaniechrani.sk vznikla z iniciatívy a odbornej garancie ÚVZSR.

Viac informácií...

 

ÚVZSR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike neustále monitorujú a venujú zvýšenú pozornosť výskytu závažných infekčných ochorení nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách. Viac informácií...

 

Chrípka a očkovanie zdravotníckych zamestnancov

Chrípka: lekár ktorý nechcel ísť domov

Chrípka: priznanie doktora Adama

Chrípka: očkovanie proti chrípke – právo či povinnosť?

Prečo by zdravotnícki pracovníci mali chrániť seba aj druhých pred chrípkou?

 

ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína

Najúčinnejšia prevencia proti všiam je striktné dodržiavanie zásad osobnej hygieny.  Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov. Viac informácií...

 

15. október: svetový deň umývania rúk

Dôkladným umývaním rúk môžete predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb. Myslite na to najmä počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Správnu techniku umývania rúk je potrebné si osvojiť ako pravidelný návyk už u malých detí.. Viac informácií...

 

Migrácia formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny

Dňa 23.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka z dôvodu migrácie formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny. Viac informácií...

 

Ako predchádzať úrazom detí

Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Počas prázdnin sa riziko úrazov zvyšuje, prinášame tipy, ako im možno predchádzať. Viac informácií...

 

ÚVZ SR: Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa

Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat  žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Viac informácií...

 

Soľ nie je nad zlato

Odporúčaná výživová dávka pre dospelú populáciu je 5 g soli/ deň, pre deti do 15 rokov od 0,5g – 2g soli/ deň. Slaná chuť je návyková! Viac informácií...

 

Ako sa chrániť pred kliešťami a ochoreniami ktoré prenášajú

Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od 8 do 10 stupňov Celzia, tento rok zaznamenali ich výskyt rekordne skoro – už vo februári. Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti nim. Viac informácií...

 

Umývajte si ruky často, predídete infekčným chorobám

Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov. Viac informácií...

 

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí  alebo ľudí v núdzi. Viac informácií...

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici poskytuje poradenstvo a konzultácie podnikateľským subjektom a verejnosti v rozsahu svojich kompetencií v zmysle zákona č.355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov, v zmysle zákona č.152/1992 o potravinách a jeho vykonávacích predpisov,  zákona č. 131/2010 o pohrebníctva a zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.

Vzhľadom na terénnu prácu pracovníkov RÚVZ so sídlom v Senici odporúčame dohodnutie poradenstva a konzultácií vopred na telefónnych číslach

 

Oddelenie epidemiológie:  6909325, 6909327

Oddelenie hygieny výživy:  6909332, 6909334

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:  6909329, 6909331

Oddelenie hygieny životného prostredia: 6909330, 6909328

Oddelenie hygieny detí a mládeže:  6909339

 

 

 

Do odvolania nie je možné uhradiť správny poplatok v hotovosti.

Možnosti úhrady: e-kolkom zakúpeným na pošte, platobnou kartou alebo vystaveným platobným predpisom.

 

 

 

Oznamujeme záujemcom o informácie súvisiace s konaním skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sú dostupné na stránke Preberanie dokumentov.

 

 

 

Nová povinnosť zamestnávateľov od januára 2019:

Oznamovanie kategórie práce zaradenej do druhej kategórie...


Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Viac informácií...

 

 

Cenník správnych poplatkov od 1.10.2012

v zmysle zákona č.145/1994 v platnom znení

žiadosť o vydanie rozhodnutia                            

50 €

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska            

50 €

žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

20 €

vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti                  

30 €

vyhotovenie duplikátu                                              

10 €

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie štátu, obcí a VÚC.

 

Pôsobnosť úradu:

monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,

vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,

zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,

nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,

spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb,

vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe podľa § 9 ods. 20,

vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,

schvaľuje prevádzkové poriadky,

vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 37 ods. 5 a ukladá sankcie.

 

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva úradnú kontrolu potravín:

nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

 

Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku verejného zdravotníctva.

 

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,

zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,

zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,

zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,

zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

vedie evidenciu rizikových prác,

monitoruje kvalitu pitnej vody.

 

 

Vyhlásenie