Oddelenia úradu

   Poskytovanie informácií

   Aktuality

   Stiahnutie dokumentov

    Kontakty

   Užitočné linky

   Legislatíva

   Cenník služieb

   Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávok a faktúr

   Register odborne spôsobilých osôb

   Výročná správa 2013

   Mapa stránok

 

 

Elektronická podateľňa:

Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici bol zriadený dňa 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Senica a Skalica.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik Slovenskej republiky.  

 

Úradné hodiny podateľne úradu:

Pondelok :   8:00 – 12:00    12:30 – 14:00

Utorok :       8:00 – 12:00    12:30 – 14:00

Streda :       8:00 – 12:00    12:30 – 16:00

Štvrtok :       8:00 – 12:00    12:30 – 14:00

Piatok :        8:00 – 12:00

(Obedová prestávka :   12:00 – 12:30 hod)

 

 

Do Vašej pozornosti:

Oznam: 

Podľa zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno kolkové známky predávať do 30.11.2014 a možno ich použiť do 31.12.2014.

 

Kolkové známky nemôžu byť akceptované ako spôsob úhrady správneho poplatku žiadnym orgánom v Slovenskej republike od 1.1.2015.

 

 

Kampaň EÚ - OSHA

20. - 24. október 2014. Riadenie stresu súvisiaceho s prácou.

Téma pre rok 2014 – Zdravé pracoviská bez stresu – stres a psychosociálne riziká na pracovisku, spôsob ako proti nim môžeme spolu bojovať. Viac informácií...

 

Hovorme o jedle. Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike. Viac informácií...

 

 

Vírusové o chorenie Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. Momentálne prebieha epidémia Eboly v Guinei a Libérii. Osoby, ktoré sa vyskytujú alebo sa chystajú navštíviť postihnuté oblasti, by sa mali riadiť nasledovnými odporúčaniami: Viac informácií...

 

 

 

Ako sa chrániť pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú...

Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný Viac informácií...

 

10. máj 2014 – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ s cieľom poukázať narastajúci výskyt chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovocievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu. Viac informácií...

 

Kampaň WHO A EÚ

Hygiena rúk. Viac informácií...

 

 

 

 

Európsky imunizačný týždeň

Slovenská republika sa už po ôsmykrát zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 22. do 26. 4. 2014. Viac informácií...

 

Očkovací kalendár 2014

Zobraziť očkovací kalendár...

 

 

 

 

Ako predísť chrípke

Úrad verejného zdravotníctva odporúča verejnosti, čo treba robiť a čo nerobiť aby sme predišli chrípke a čo robiť, ak sme už ochoreli na chrípku.

Viac informácií...

 

Nová legislatíva: 

Zákon NR SR č. 306/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z.

o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z.z.

o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

 

S účinnosťou od 01.06.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú na dobu neurčitú*.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.05.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia vydané na dobu neurčitú*.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 30.05.2010 a skôr strácajú platnosť týmto dátumom*.

________________________________________________________________

 

* Tieto závery vyplývajú zo zákona NR SR č. 136/2010 Z. Z. O službách na vnútornom trhu a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z. Z. O ochrane podpore

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cenník správnych poplatkov od 1.10.2012

v zmysle zákona č.145/1994 v platnom znení

žiadosť o vydanie rozhodnutia                            

50 €

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska            

50 €

žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

20 €

vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti                  

30 €

vyhotovenie duplikátu                                              

10 €

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie štátu, obcí a VÚC.

 

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami v Európskej únii. Viac informácií...

 

 

 

Epidemiologický informačný systém

Aktualizovaný prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica. Viac informácií...

 

 

 

Pôsobnosť úradu:

   monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

   zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,

   vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

   vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,

   zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,

   nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

   využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

   vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,

   spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

   vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb,

   vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe podľa § 9 ods. 20,

   vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,

   schvaľuje prevádzkové poriadky,

   vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 37 ods. 5 a ukladá sankcie.

 

Potravinový dozor

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva potravinový dozor:

   nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

   nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

   nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

   nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

   nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

 

Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku verejného zdravotníctva .

 

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

   zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,

   zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,

   zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

   pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,

   zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,

   zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

   vedie evidenciu rizikových prác,

   monitoruje kvalitu pitnej vody.

 

 

Vyhlásenie

 

Aktualizácia stránok:

22.1.2015